تبلیغات
مدیریت ورزشی - بررسی وضعیت ایمنی سالن های ورزشی شهر اصفهان

مدیریت ورزشی
برنامه ریزی آوردن آینده به زمان حال است

-دکتر قاسم رحیمی2-دکتر محمد سلطان حسینی3-عباس حسینی4-مصطفی زارعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان2-عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه اصفهان   3-دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان4-کارشناس ارشد تربیت بدنی

 

چکیده

 

هدف از تحقیق حاضر،بررسی وضعیت ایمنی سالن های ورزشی شهر اصفهان بود.به این منظور تعداد 37سالن ورزشی سقف بلند موجود در شهر اصفهان که قابلیت برگزاری یکی از رشته های والیبال،بسکتبال،هندبال،فوتسال وبدمینتون را داشت به عنوان جامعه و نمونه آماری انتخاب گردید. تحقیق حاضر از نوع توصیفی ،پیمایشی می باشد که از طریق چک لیست و مشاهده منظم حضوری به وسیله  محقّق انجام گردید. ابزار تحقیق ،چک لیست محقّق ساخته بود که اعتبارمحتوایی آن از طریق تکنیک دلفی و پایایی آن توسط پنج آزمون گیرنده به صورت مجزا در زمان های متفاوت انجام وپس از جمع آوری داده ها با ضریب همبستگی پیرسون برای هر مؤلفه تعیین شد. اجرای دوباره آزمون یا روش باز آزمایی

در تمام مؤلفه ها ضریب همبستگی بالای 83% بود.چک لیست حاوی 59 سؤال بود که سؤالات در پنج گروه طبقه بندی شدند.تعداد 11 سؤال مربوط به متغیر ایمنی طرّاحی و ساخت سالن ،20سؤال مربوط به تجهیزات ،10 سؤال مربوط به تاسیسات جنبی،9 سؤال مربوط به امکانات بهداشتی و 9 سؤال مربوط به جایگاه تماشاگران بودند.یافته های تحقیق نشان داد به طور میانگین و ضعیت ایمنی تجهیزات با(38/66%)دارای شرایط ایمنی بهتری نسبت به سایر مؤلفه هابودند و مؤلفه های جایگاه تماشاگران با(47/64%) طرّاحی و ساخت با(65/63%)امکانات و سرویس های بهداشتی با(74/56%)وتاسیسات جنبی با (88/27%) در رده های بعدی قرار داشتند.همچنین در این تحقیق 12 سالن تحت مالکیت شهرداری با(33/66 % ایمنی)دارای بهترین شرایط ایمنی در مقایسه با 11 سالن تحت مالکیت آموزش و پرورش که دارای (31/51%ایمنی )و 14 سالن  تحت مالکیت اداره تربیت بدنی با (82/49% ایمنی) می باشد. در مجموع نتایج تحقیق نشان داد که سالن های ورزشی شهر اصفهان با (82/55 % ایمنی) دارای وضعیت ایمنی مناسبی نمی باشد.

 ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 12 خرداد 1388 توسط دکترقاسم رحیمی
تبلیغات
درباره وبلاگ