تبلیغات
مدیریت ورزشی - بررسی فعالیت های اوقات فراغت در دانش آموزان دختر در دانشگاه آزاد اسلامی ایران

مدیریت ورزشی
برنامه ریزی آوردن آینده به زمان حال است

دکتر رحیمی لیلا ایمانیان مهشید نعمت الهیچکیده

(اهداف تحقیق حاضراین است که روش های ورزش محوررابرای پرکردن اوقات فراغت ودانشجویان خانم دردانشگاه آزاداسلامی ایران بررسی می کند.)جمعیت تحقیق شامل همه ی دانشجویان خانم مقطع کارشناسی در 14حوزه تحصیلی دردانشگاه ازاداسلامی ایران درسال تحصیلی2011-2010است.حدود1225ودانشجوی خانم ابتخاب شدندوبه عنوان شرکت کنندگان درنمونه تصادفیmulti-stepelusterمورداستفاده قرارگرفتند.ازپرسش نامه ی تندنویس 1996برای جمع آوری داده هااستفاده شد.reliabilitvپرسش نامه اصولا 0.85وحالابه0.95محاسبه شد.وازفرمول آلفاکرون باخ استفاده شد.برای تجزیه وتحلیل داده هاهم ازآزمون هایfrindmanاستفاده شد.نتایج نشان می دهدکه دانشجویان خانم،درهرروزبه طورمتوسط 2033ساعت اوقات فراغت داشتند.درطول تعطیلات تابستان آنهادرهرروز12-6ساعت اوقات فراغت داشتند.

4اولویت اولشان برای پرکردن اوقات فراغت شان ،شامل تماشای برنامه های موردعلاقه شان ازطریقVCD-DVD،تلوزیون،شبکه های ماهواره ای ورفتن به مراکزخریدمی شود.

آنها اکثراوقات فراغت شان رادراولویت اول،درخانه یاخوابگاه سپری می کنندودراولویت دوم ،درمراکزتفریحی ،ورزشی،درداخلیاخارج ازدانشگاه سپری می کنند.دانشجویان موافقندکه اوقات فراغت به طرزعجیبی برروی سلامتی ذهن وجسم شان اثرمی گذارد.انها ادامه دادندکه توصیه های پزشکی ودروه های آموزشی قوی ترین انگیزه ها برای سپری کردن اوقات فراغت باشرکت دربرنامه های ورزشی است.اصلی ترین دلیلشان،برای عدم ورزش،کمبودوقت،کمبودعادات آموزشی وکمبودامکانات وتجهیزات است.کلیدواژه ها:دانشگاه آزاداسلامی،اوقات فراغت،تربیت بدنی

 

 


مقدمهintroduction

دانشجویان به عنوان اصلی ترین شهروندان وپشتوانه ی علمی ملت محسوب می شوند.بنابراین،اینیلی مهم است که نیازهای اوقات فراغت شان رابه طورصحیح تشخیص دهیم.به همین خاطر،تربیت بدنی وورزش،نقش مهمی درپرکردن اوقات فراغت دانشجودارند.آن میتوانندیک لبه ی مقدم ((aleading edgeشودتابه هیات مدیرهی تفریحات دانشگاه کمک می کند تاامکانات خلاقیتی وورزشی رادردانشگاه هامهیاکنند.

ممکن است دریک کشور،سیاست های ورزشی،تفریحی،صرف نظرازعوامل سیاسی،اجتماعی به اندازه ی هنجارهای آموزشی ،بازاری ،محیطی،فرهنگی بررسی نشوند.

مسئولین می بایست این سیاست هارامدام مرورکنندوپتانسیل های ضعیف وقوی شان راحذف کنند.ورزش های دانشگاهییک سیستم رسمی مناسب است وازضمانت اجرایی بالایی درکشورهای پیشرفته ،برخورداراست.بنابراین،اینیک شرط مهم برای مهیاکردن اکانات ورزشی سطح بالاهست.

اغلب موقعیت اجتماعی دانشگاهیان باموقعیت اجتماعی تیم های ورزشی افتخارآفرین شان مرتبط است.

دراین مورد،تیم های(گروه های)پرنفوذ،مثل فارغ التحصیلان ،مقامات،probono benefactor(اسپانسرها)احساس افتخارمی کنندوقتی که دانشگاه موردنظرشان دررقابت های ورزشی پیروزمی شوند.

پیامبراسلام درموردپرکردن اوقات فراغت می فرماید):مومنان قوی نسبت به مومنان ضعیف بیشترمورداحترامند.)ایشان به جسم به عنوان شخصیت مستقل اشاره میکنند.که دارای حقوق خاصی است.بنابراین،احتمالابرای جلب توجه مسلمانان می فرماید:(جسم شماحقی برشماداردوشما میبایست این حق رااداکنید.طبق حدیث پیامبر:اکثرمردم ازگمراهی در2حوزه رنج می برند،سلامتی واوقات فراغت.

امام علی(ع)به مومن درمورداوقات فراغت توصیه می کند.بنابراین ،اوبه اباذرمی فرماید:ای اباذرنصیحتم رابه دقت گوش ده اگرمی خواهی به خوشبختی نائل شوی.ای اباذر،اکثرمردم2نعمت رانادیده می گیرند:سلامتی و اوقات فراغت.

برای ادامه مطلب اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 21 شهریور 1392 توسط دکترقاسم رحیمی
تبلیغات
درباره وبلاگ