تبلیغات
مدیریت ورزشی - ارتباط طولی میان فعالیت های فیزیکی و رفتار ساکن در طول اوقات فراغت با میزان کیفیت زندگی سالم در جامعه ای که در آن افراد سالخورده تری ساکن هستند.

مدیریت ورزشی
برنامه ریزی آوردن آینده به زمان حال است

دکتر رحیمی زهره حسین پور مهشید نعمت الهیچکیده

پیش زمینه

شواهد مربوط به ارتباط میان فعالیت فیزیکی در اوقات فراغت (LTPA)  و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (سلامت محور) (HRQOL) در افراد سالخورده تر، در مرحله اول ، بر اساس آزمایشات بالینی  برنامه های فیزیکی  ورزشی در افراد بستری شده و در افراد مقطعی موردمطالعه واقع
شده ی  مستقر در جامعه است علاوه بر این ، مدرکی دال بر اینکه آیا رفتار ساکن  در اوقات فراغت (
LTSB ) با(HRQOL)مستقل از LTPA در ارتباط است؟  وجود ندارد . این مقاله ارتباط طولی میان LTPA، LTSB و HRQOL را در جامعه سالخورده تری از کشور اسپانیا بررسی می کند.


روش ها:

بررسی پیش رو از 1097 فرد 62 ساله و مسن تر ، در سال 2003 ، از طریق  یک پرسشنامه  معتبر ساعات جلسه LTPA در هر ساعت/ هفته اندازه گیری شده و از طریق  جلسه چند ساعته در هفته LTSB تخمین زده شد در سال 2009 از طریق یک پرسشنامه(SF – 36 )  ،  HRQOL بررسی گشت . بررسی ها از طریق رگرسیون خطی انجام گرفت و برای عوامل مخدوش کننده اصلی تنظیم گشت.

نتایج:در مقایسه با آن افرادی که فعالیتهای فیزیکی زمان اوقات فراغت را انجام نداده بودند اشخاص واقع در قسمت یک چهارم ازLTPAنمرات بهتری در مقیاس هایsf-36فعالیت فیزیکی

0/001)>روش خطی Pو32/1-98/9و95% فاصله اطمینان ci 65/5 B) نقش فیزیکی (001/0روشخطیp93/14-16/0ci 95%و38/7B) درد جسمی (01/0>روش خطی P98/11-86/1CI95%و92/6)انرزی و نشاط (004/0>روش خطی Pو21/15-97/1 95%CIو09/0B)فعالیت اجتماعی(001/>روش خطی Pو75/12-89/2و95%CIو83/7B)نقش هیجانی(احساسی)02/0روش خطیPو21/15-97/195%CIو59/8B)و سلامت روان 06(/0>روش خطی Pو13/8-26%و95%CIو20/4B)داشتند.همانگونه که در تحقیق قبلی انجام  شده در همین زمینه انجام شده در همین زمینه پیشنهاد شد این گونه ارتباطات از لحاظ بالینی به هم مربوط بودند چرا که ضریب برگشت Bبیش از 3درجه بود.در انتها تعداد ساعات نشست یک رابطه تدریجی و معکوس را با بیشتر نمرات در مقیاسهای 36-SFنشان داد که آن نیز از لحاظ بالینی مرتبط بود .

نتایج

LTPA  بزرگتر وLTSBکوچکتربه طور مجزا باHRQOLبهتر در افراد سالخورده تر ارتباط داشت.

برای ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.

 ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
برچسب ها: ارتباط طولی میان فعالیت های فیزیکی و رفتار ساکن در طول اوقات فراغت با میزان کیفیت زندگی سالم در جامعه ای که در آن افراد سالخورده تری ساکن هستند.،  
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 7 مرداد 1392 توسط دکترقاسم رحیمی
تبلیغات
درباره وبلاگ