تبلیغات
مدیریت ورزشی - بررسی خصوصیات و ویژگیهای استفاده کنندگان ازاماکن واستادیومهای ورزشی در ارتباط با حمایت از حقوق نامگذاری اماکن ورزشی در دانشگاهها:

مدیریت ورزشی
برنامه ریزی آوردن آینده به زمان حال است

دکتر رحیمی علیرضا ملا حسینی مهشید نعمت الهی


طرح چارچوب تئوری

چکیده:

حمایت از حقوق و قوانیت نامگذاری و اماکن ورزشی یکی از ارزشمند ترین اشکال حمایت به شمار می رود که با بیشترین رشد و توسعه در این زمینه همراه بوده است فرصتهای محدود در ورزشهای حرفه ای لیگ برتر باعث شده تا شرکتهای جاری در پی بهره برداری از فرصتهای ایجاد شده در رشته های ورزشی دانشگاهی باشند. اگر چه رشته های ورزشی دانشگاهی به موضوع جذابی برای سرمایه گذاری حمایتی تبدیل شده اند، اما در معرض تاثیرات منفی قرار دارند. اینکه سهمامداران دانشگاه چگونه حمایت از قوانین وحقوق نامگذاری استادیوم را درک می کنند و به آن واکنش وپاسخ می دهند، مهمترین واصلی ترین نگرانی هم برای مدیران شرکتهای تجاری حامی توسعه رشته های ورزشی وهم مدیران ومسؤلان دانشکده های ورزشی به شمار می رود. این تحقیق، پیشینه مرتبط با تحقیق را به منظور ارائه چهار چوب تئوری حاوی فاکتورهای چند بعدی ارزیابی کننده دیدگاههای استفاده کنندگان از اماکن ورزشی (مانند، باورها و اعتقادات در مورد حمایت از قوانین نامگذاری، دیدگاهی مربوط به تجاری شدن،شناسایی شرایط سیستمهای ورزشی واستادیوم، درک وضعیت مالی ) در رابطه با تاثیرگذاری وکارآئی حمایت از حقوق وقوانین نامگذاری اماکن ورزشی، را تحت بررسی قرار می دهد. روابط میان متغیر ها از طریق بررسی تئوری ها ی مرتبط ونتایج تحقیقات قبلی بررسی می شوند. انتظار می رود چهار چوب تئوری طرح شده، جهت گیری تحقیق را به منظور بررسی جامع وهم جانبه مشارکت سهمامداران در برنامه ها ومسابقات و ورزشی بین دانشکده ها ونحوه واکنش وپاسخگوئی نسبت به حمایت از حقوق نامگذاری اماکن ورزشی نشان دهد.

1-مقدمه

فروش حقوق و وقانین نامگذاری اماکن واستادیوهای ورزشی به سرعت به راهکار متداول و رایج در سطح جهانی بعد از شناخته شدن آن به عنوان منبع درآمد ثابت و طولانی مدت برای شرکتهای تجاری حامی توسعه رشته های ورزشی در سطح حرفه ای، تبدیل شده است (مک کارتی و اروین، 1998). در ایالات متحده، 44 شرکت با اختصاصی سرمایه بیش از 1/1 میلیارد دلار ذر زمینه حمایت از حقوق نامگذاری اماکن ورزشی در سال 2006 ثبت شدند (شو،2006 ) از طریق چنین شیوه حمایتی، سازمان ورزشی می تواند سرمایه مورد نیاز برای احداث استادیوم ورزشی پرداخت حقوق ومزایای بازیکنان را تامین کند، در حالیکه اقدامات تجاری می توانند برای ایجاد فرصتهای بازاریابی و استفاده بهینه از این فرصتها مورد توجه قرار گیرند. (کلارک، کورمول، پرونیت، 2002 و تورنبرگ، 2003 ) به علت وجود فرصتهای محدود وهزینه های بالای نامگذاری اماکن واستادیومهای ورزشی در انواع ورزشهای حرفه ای لیگ برتر، شرکتهای فروش لوازم وتجهیزات ورزشی به منشور توسعه ورزشهای دانشگاههای در پی تغییر اهدافشان در طی سالهای اخیر بوده اند.

کراپتون، هادارد در سال 2003 پیش بینی کرده دند که حمایت از حقوق و قوانی نامگذاری اماکن ورزشی به صورت روز افزون در حال توسعه است. تا سال 2006 بیش از 70% درصد شرکتهای تجاری حامی رشته های ورزشی در 13 نوع ورزش حرفه ای در سطح لیگ برتر (برای مثال، MLB،NBA،NFL،NHL ) استادیومها و میادین ورزشی خاص خودشان را دارند که بعد از مشارکت حامیان نامگذاری شدند، مجموعاً 5 میلیارد دلار درآمد سالیانه را به دنبال دارد. با این حال فقط 38 مؤسسه آموزشی در انجم ملی ورزش دانشگاهی (NCAA) اماکن واستادیومها ورزشی شان را بعد از مشارکت در طی دوره زمانی مشابه نامگذاری کردند که 306 میلیون دلار در آمد را در بین سایر مؤسسات آموزشی کسب کردند. (شو،2006 ) ظاهراً پتانسیل موجود و در واقع پتانسیل مورد نیاز برای این تعداد شرکتها در حال افزایش است زمانیکه تقاضای منابع مالی بیشتر در بخشهای ورزشی دانشگاهها مورد توجه قرار می گیرد. در واقع 80% درصد دادند (قولکز، 2009) این نیازها مالی مدیران ورزشکار مجبور کرده اند تا در جستجوی جذب حمایتهای مشارکتی وحمایتی مالی بیشتر برای حمایت از برنامه های عملیاتی آنها باشند که شامل فروش حقوق نامگذاری اماکن و استادیومها ورزشی می باشند. به عنوان مثال دانشگاه رویتگرز در جستجوی یک شرکت حمایت کننده از حقوق نامگذاری اماکن واستادیومهای ورزشی به عنوان شریکی برای پرداخت بدهی های دانشگاه برای پروژه توسعه و گسترش استادیوم فوتبال است که در سال 2009 هزینه 102 میلیون دلار را به دنبال داشت (سارگنت،2010 ). تغییر قابل توجهی در طی 10 سال در جوانب وابعاد مختلف حمایت از حقوق نامگذاری اماکن ورزشی قابل انتظار است.

با این حال ورزش دانشگاهی یکی از آخرین رقابتهای ورزشی غیر حرفه ای در ایالات متحده به شمار می رود. اگر چه تعداد و ارزش توافقهای حمایتی در حال افزایش اند، مقاومت وایستادگی در بین سهامداران مختلف داخل وخارج از مؤسسات آموزشی به علت نگرانی آنها در مورد تجاری سازی اقدامات ورزشی در فضای دانشگاه به وجود امده است. (بنفورد، 2007 جانس و بوتلر2007 ) . از این رو پوید در سال 2000 تشریع کرد که اسامی استادیومها معمولاً حاوی مفهومی از تاریخ، شناخت و وطن پرستی است. زمانیکه یک شرکت نامش را بر روی یک استادیوم می گذارد اولین چیزی که طرفداران و حامیان تمایل دارند به آن توجه کنند این است که شرکت پول زیادی پرداخته است حمایت از حقوق نامگذاری اماکن ورزشی روابط دو جانبه همومی ایجاد میکند. برای مثال در سانفرانسیسکو ، طرفداران و حامیان حقوق نامگذاری استادیومها و اماکن ورزشی به دولت محلی و نمایندگیهای فوتبال بعد از اینکه نام تاریخی پارک کندسیتک به 3 شرکت گفته شد اعتراض کردند (کروپتون، هاوارد،2003).

توافقات مربوط به حقوق نامگذاری اماکن  ورزشی درون دانشکده برای حمایت کننده و دریافت کننده حمایت مزایا و منافع زیادی به دنبال دارند. با این حال این توافقات ممکن است باعث بروز نگرانی های در جامعه دانشگاهی شوند و ممکن است به ایجاد و تاثیرات منفی بر همه ساهمداران مرتبط با فرایند تجاری سازی و ارتباطاط روانشناختی در رابطه با استادیوم  منجر شود. در مورد حمایت کنندگان و حامیانی که میلیونها دلار در یک استادیوم سرمایه گذاری می کنند، دانستن واطلاع از اینکه چگونه این نگرانی ها وتاثیرات منفی ممکن است بر بازدهی و کارائی حمایت تاثیر گذار باشند برای انها مهم وحائز اهمیت است به عبارت دیگر همین طور که مؤسسات اموزشی عالی در اغلب موارد به دقت استاندارهای اخلاقی را بررسی می کنند، برداشتهای منفی در اذهان عموم افراد به کاهش شناسائی وتشخیص توانمندی ها، استعدادها و کارائی دانش جویان و دانشجویان فارغ التحصیل منجر می شود. ظاهراً اختصاص یک اسم یا یک میاکن ورزشی دانشگاه یا عدم نامگذاری آن وضعیت تنگناو دو راهی به شمار می رود . از این رو درک کامل وهمه جانبه نحوه عملکرد سهامداران مانند دانشجویان یا فارغ التحصیلان،درک حقوق وقوانین نامگذاری امکانات ولوازم ورزشی و واکنش افراد نسبت به این نوع حمایت به شدت حائز اهمیت است. به ویزه برای بررسی واکنش استفاده کنندگان از اماکن ورزشی قبل از اجرایی یک برنامه و طرح پیشنهاد شده نامگذاری اماکن ورزشی به منظور کمک به شناسائی ویژگیها وتاثیرات احتمالی و وطراحی وتدوین راهکارهای مؤثر برای اجتناب از عواقب ونتایج نامطلوب برای هر دو دو طرف، حائز اهمیت است (دین2002) بنابراین، اگر چه تاثیر گذاری وکارایی این نوع حمایت به طور کلی در تحققیات دانشگاهی در حوزه حقوق نامگذاری اماکن استادیومهای ورزشی تائید شده است ، هنوز فاقد این نوع حمایت هستند.درک ناقصی در مورد مکانیسم تئوری و علمی حمایت از حقوق وقوانین نامگذاری اماکن ورزشی وجود دارد. (کورنول ومیکانان ،1998 واستید وتامسون، 2000).

حامیت کنندگان به منظور جهت گیری در تصمیماتشان در مورد اینکه چگونه حقوق نامگذاری اماکن ورزشی بعنوان شکلی از حمایت در مواجع با اهداف بازاریابی شرکت ها مؤثر ومارآمد است،به شواهد ومدارک تجربی بیشتری نیاز دارند از این رو، این تحقی از طریق بررسی کلی وهمه جانبه پیشینه تحقیق در نظر دارد چارچوب تئوری ارائه دهد که برای بررسی ویژگیها و خصوصیات کاربران در ارتباط با حمایت از حقوق وقوانین نامگذاری استادیومها واماکن ورزشی در دانشگاهها، قابل استفاده کاربردی باشد.


برای ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
برچسب ها: بررسی خصوصیات و ویژگیهای استفاده کنندگان ازاماکن واستادیومهای ورزشی در ارتباط با حمایت از حقوق نامگذاری اماکن ورزشی در دانشگاهها:،  
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 2 مرداد 1392 توسط دکترقاسم رحیمی
تبلیغات
درباره وبلاگ