تبلیغات
مدیریت ورزشی - عوامل تعیین كننده شدت مشاركت در فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت توسط جوانان مبتلا به فلج مغزی.

مدیریت ورزشی
برنامه ریزی آوردن آینده به زمان حال است

دکتر رحیمی- نسیبه کاظمی- مهشید نعمت الهی
خلاصه ای از اسامی افراد ...

موضوع: آزمون یك مدل از عوامل تعیین كننده شدت مشاركت در فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت توسط جوانان مبتلا به فلج مغزی. (CP)

طراحی: مطالعه كوهورت (Cohort) آینده نگر

مكان: بچه های بیمارستان (N=7)

شركت كنندگان: جوانان مبتلا به (CP) (21 تا 13 سن، N=205) و والدینشان. نمونه شامل 107 (2/57%) مرد و 26 (7/12%) تا 57 (8/27%) جوان در هر 5 سطح از (سیستم طبقه بندی عملكرد حركتی در كودكان) دچار مصدومیت مغزی (GMFCS)

اندازه گیری نتیجه اصلی جوانان ارزیابی مشاركت و لذت بردن كودكان را به وسیله مصاحبه تكمیل كردند.

والدین مجموعه ای از سندهای بیماری كودكان، برآورد محیط خانواده، مقابله موجودی، اندازه گیری فرآیندهای مراقبت، پرسشنامة اطلاعات دموگرافیك و پرسشنامه خدمات را كامل كردند.

نتیجه: مدل معادلات ساختاری برای آزمون، مورد استفاده قرار گرفت، این آمار درخور نشان دهندة روش مناسب است. این مدل 35% از ناسازگاری در شدت میزان مشاركت را توضیح می دهد. ضرایب مسیر  نشان می دهد كه توانایی فیزیكی بالاتر، سن جوان، جنس مونث و خانواده بالاتر در فعالیت ها با میزان بالاتری از مشاركت همراه می شود. سطح GMFCS و آموزش پرستار مراقبت تأثیر غیر مستقیمی بر میزان شدت مشاركت دادند. مسیر مابین خدمات و میزان شدت مشاركت قابل توجه نبود.

نتیجه گیری: مشاركت جوانان با CP از عوامل متعددی تأثیر می گیرد. تأثیر فعالیت های بدنی اهمیت تطبیق فعالیت و تكنولوژی كمكی برای جوانانی در قادر به بهبود توانایی های فیزیكی نیست را پشتیبانی می كند. دانش آشنایی با فعالیت فامیلی برای تشخیص فرصتها به منظور مشاركت بسیار مهم است. مغایرت غیر قابل توضیح نشان می دهد كه مدل باید شامل عوامل دیگری مانند دسترسی فیزیكی و قابلیت جابجایی و اوقات فراغت و فعالیت های تفریحی باشد.

مشاركت گسترده به عنوان دخالت در موقعیت های تعریف شده زندگی و شامل تعامل فیزیكی، اجتماعی و خود مشغولی در فعالیت ها است. برای افراد معلول مشاركت در فعالیت های اوقات فراغت ذاتاً به صورت معنی داری باعث انگیزه تهییج سلامت جسمی و روانی و روابط اجتماعی و بهبود كیفیت زندگی می شود. نوجوانانی با ناتوانی های جسمی مجذوبیت به فعالیت های لذت بخش، داشتن دوست، احساس خوب در مورد خودشان و داشتن انرژی مثبت به اهمیت شادی، موفقیت و كیفیت زندگی را نشان می دهند. تم هایی كه به معنای مشاركت از عملكرد (واكنش) كودكان و نوجوانان معلول والدین و معلمان پدیدار می شود عبارتند از اعتماد به نفس و عزت نفس، كمك هزینة تحصیلی، بخش از فعالیت ها، خود مختاری و نقش نوجوانان است.

شیكاكو توماس در بررسی سیتماتیك نتیجه گیری كرد كه مقدار كمی از عوامل موثر بر اوقات فراغت و مشاركت تفریحی به ویژه برای نوجوانان معلول شناخته می شود. یك بررسی به وسیله میهایلو و همكاران عوامل روانی، مالی وخدماتی را به عنوان موانع بالقوه و تسهیل كننده  در مشاركت شناسایی كرد. محدودیت فعالیت های فیزیكی، سطح تحصیلات و دست یابی به نقش اجتماعی نوجوانان میزان فعالیت اوقات فراغت را برای نوجوانان و جوان با شناخت شروع دوران كودكی و یا ناتوانی جسمی پیش بینی كرد. نوجوانان دچار معلولیت مغزی CP، سطح عمده عملكرد محرك، مسائل مربوط به سلامت، و وضعیت اجتماعی و اقتصادی مربوط به كیفیت خود زندگی گزارش شده دانش تعیین مشاركت در اوقات فراغت و تفریح جوانان دارای بیماری معلولیت ذهنی مفاهیم طب فیزیكی و توانبخشی دارد. برای توانبخشی حرفه ای با خانواده ها مشورت می شود و مداخلاتی را برای افزایش مشاركت جوانان مبتلا به فلج مغزی را فراهم می آورند.

مدل سازی معادلات ساختاری برای تعیین و آزمایش یك مدل پیچیده چند بعدی خیلی مناسب است، مانند تعیین مشاركت در اوقات فراغت و تفریح برای جوانان مبتلا به CP. مدل سازی معادلات ساختاری یك روش تحلیلی تأئیدی است كه متفاوت از تجزیه و تحلیل های قهقرایی است كه در هر دو اثرات مستقیم و غیر مستقیم ساختارهای گوناگون به طور همزمان تجزیه و تحلیل می شوند و این مدل شامل ساختارهایی است كه بطور مستقیم اندازه گیری نمی شوند. (به عنوان متغیرهای نهفته معرفی كرده) یك اثر غیر مستقیم است كه واسطه ای متغیر سوم یا زمینه ی رابطه ای مشاهده شده بین متغیرهای پیش بینی كننده است (كاراكترهای جوانان) و یك متغیر واسطه (شدت مشاركت) می باشد. یك متغیر نهفته با استفاده از 2 متغیر شاخص اندازه گیری می شود. توسط كنوانسیون یك متغیر نهفته به صورت بیضی شكل نشان داده شده و هر متغیر شاخص به صورت یك مستطیل نشان داده شد. مدل سازی معادلات ساختاری شامل: 1- تعیین مدل، 2- تست قابلیت اطمینان شاخص سازه به طور مستقیم اندازه گیری، 3- تست مدل ساختاری (مدل اندازه گیری، روش های مستقیم و غیر مستقیم).

هدف این تحقیق كوهورت آینده نگر آزمون یك مدل از جوانان، خانواده و عوامل تعیین كنندة خدمات برای میزان شدت مشاركت در فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت به وسیله جوانان (سن 13 تا 21 سال) كه دچار معولیت ذهنی بودند، بود. میزان شدت مشاركت در این تحقیق براساس تعداد فعالیت های اوقات فراغت و تفریحی انجام شده در طول مدت 4 ماه و اینكه چطور آنها آنرا انجام داده بودند بود. ما فرض كردیم كه شخصیت جوانان و خانوادة آنها تأثیر مستقیم بر میزان شدت مشاركت در فعالیت های اوقات فراغت و تفریحی جوانانی كه دچار معلولیت مغزی هستند دارد و یك تأثیر غیر مستقیم كه به واسطة تحصیلات مراقبت بهداشتی، و خدمات اجتماعی است دارد.

 

تعیین مدل عوامل تعیین كننده مشاركت

عكس شماره 1 مدل ادراكی ما از تعیین میزان شدت مشاركت جوانان كه دچار معلولیت مغزی هستند را نشان می دهد. این مدل توسط نویسندگان با استفاده از یك فرآیند تكرار شونده تنظیم و فرموله شد كه این جستجو شامل ادبیات، ارزیابی نظریه و پژوهش، و بحث در میان اعضای تیم تحقیقاتی بود.

كاراكترهای جوانان

توانایی فیزیكی، سطح عملكرد حركتی در افراد مبتلا به فلج مغزی، سلامت، رفتار سازگار، گفتگو و ارتباط، لذت مشاركت، سن و جنس و سلامت اجتماعی- جمعیتی از جمله مواردیست كه برای مشخص شدن تأثیر مستقیم میزان شدت مشاركت و تأثیر غیر مستقیم می باشد (شكل 1) میزان شدت محدودیت در توانایی فیزیكی معكوس كه مربوط به تعدادی از فعالیت های اوقات فراغت بود توسط جوانان معلول انجام شد. جوانان دچار معلولیت مغزی (CP) كه بدون مشكل راه می رفتند بالاترین شدت شركت در فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت را داشتند، در حالیكه جوانانی كه خود تحرك كمتری داشتند كمتر بودند.

رفتار سازگار (سازشی) برای رفع نیازهای شخصی و ارتباط برقرار كردن با مردم و محیط زیست استفاده می شود. كه این كاراكترهایی را در بر می گیرد كه شامل خلق و خو، خودكارآمدی، انگیزه تسلط و خود ارزشی می باشد.

كودكان مبتلا به فلج مغزی رفتار سازشگرانه، بالاتری در زمینة مشاركت در تفریحات و اوقات فراغت دارند. همچنین كم حرفی و ارتباط در فعالیت روزانه تأثیر بیشتری برروی رفتار سازشگرانه دارد.

نوجوانان ناتوان جسمی نشان دادند كه علاقه مند به فعالیت داشته و از آن لذت می برند. گزارش شد كه مشاركت در نوجوانان و بزرگسالان كه دچار ناتوانی جسمی هستند كاهش می یابد.

تفاوتهایی در الگوهای مشاركتی برای كودكان گزارش شده است. پسران بیشتر فعالیت فیزیكی می كنند و دختران بیشتر فعالیت های بیشتر اجتماعی كه مبتنی بر مهارت و خهود بهبودی است انجام می دهند.


برای ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
برچسب ها: عوامل تعیین كننده شدت مشاركت در فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت توسط جوانان مبتلا به فلج مغزی.،  
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 18 تیر 1392 توسط دکترقاسم رحیمی
تبلیغات
درباره وبلاگ