تبلیغات
مدیریت ورزشی - رضایت شغلی دبیران و معلمان و تعهد سازمانی در ترکیه

مدیریت ورزشی
برنامه ریزی آوردن آینده به زمان حال است

دکتر رحیمی-فاطمه سپاهی مهشید نعمت الهی
چکیده

هدف اصلی این تحقیق تعیین رضایت شغلی و میزان تعهد سازمانی در معلمان قراردادی حق التدریس و خدمه که در مدارس ابتدایی مشغول فعالیت هستند می باشد . این تحقیق نوعی مطالعه توصیفی و تشریحی است که بر مبنای مدل و الگوی تحقیقاتی بنا نهاده شده است . جمعیت مورد مطالعه شامل معلمان قراردادی ، حق التدریس و خدمه شهری می شوند که در مدارس ابتدایی شهر Hatay ترکیه مشغول فعالیت هستند . این تحقیق از ابزارهای ارزیابی و سنجش که از دو معیار (مقیاس) تشکیل شده است استفاده می کند که پرسشنامه رضایت شغلی که توسط Balciپیشنهاد شده بود برای تعیین و شناسایی میزان رضایت شغلی معلمان به کار گرفته شده در حالی که پرسشنامه تعهد سازمانی که توسط Meyer و Allen پیشنهاد شده بود برای تعیین سطوح و رده های تعهد سازمانی معلمان به کار گرفته شد که به منظور تعیین اینکه آیا نظرات شرکت کنندگان در رده 5/0 تغییر می کند یک روش Anova اجرایی شد كه برای استنباط دلیل این تنوع گرایی Scheffef به کار رفت و به منظور تعیین اینکه آیا ارتباط اساسی میان عوامل رضایت شغلی و پیوستگی میان تعهد سازمانی وجود دارد روش Pearson-r به کار رفت و شکل گرفت . نتایج حاصل از این تحقیق که به منظور تعیین میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان معلمان مدارس ابتدایی انجام شد آشکار می سازد که میزان رضایت شغلی در وضعیت متوسط قرار دارد در حالی که میزان تعهد سازمانی آنها بسیار بالا و عالی می باشد که گروهی که دارای بالاترین میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی است معلمان حق التدریس می باشد در حالی که معلمان قراردادی دارای پایین ترین رده (میزان) می باشند . همچنین مشاهده می شود که میزان تعهد سازمانی معلمان در دوره متوسطه و میزان ACدر میان عوامل مربوط به تعهد سازمانی در رده بسیار بالا قرار داشت که هیچ نوع اختلاف و تفاوت اساسی میان گروه ها وجود ندارد که موارد زیر را می توان با وجود شفافیت در نتایج مربوط به این تحقیق توصیه کرد که موقعیت های اقتصادی معلمان باید بهبود یابد و به خصوص اینکه حقوق و مزایای آنان باید به موقع پرداخت شود .

واژگان کلیدی :

رضایت شغلی ، تعهد سازمانی ، معلمان خدمه ی شهری ، معلمان قراردادی ، معلمان حق التدریس

 

 

 


مقدمه :

برای جوامع جهت سازگاری یافتن و هماهنگ شدن با سن و توانایی برای رقابت با دیگر کشورهای توسعه یافته اول از همه باید نیروی انسانی ما از هر لحاظ کمی و کیفی در اختیار داشته باشند که معلمان مسئولیت آموزش نیروی انسانی ماهر هماهنگ با انتظارات جامعه را دارند . معلمانی که به کار گرفته می شوند کارمندانی هستند که سیاست های آموزشی مربوط به یک کشور را با وجود شفاف بودن اهداف یک کشور انجام می دهد . Balci معلم را به عنوان یک ابزار برای یادگیری ، فردی که تستها و امتحانات را آماده سازد ، نظم و انضباط را برقرار می سازد و فردی که حامل و نماینده اصول اخلاقی یک کلاس می باشد تلقی می کند که مطابق با نظر مؤلف معلم یک فرد وابسته ، جانشین والدین ، مشاور دانش آموزان همکار و شریک اجتماعی به شمار می رود .

فرآیند آموزش نوعی مهارت و تخصص برای افراد به شمار می رود که توانایی دارند با تغییرات مربوط به سن سازگاری پیدا کنند و توانایی را دارند که این گونه تغییرات را برای جامعه منعکس کنند که به طور دائمی خود را تجدید قوا می کنند و افرادی هستند که برای انجام تحقیقات و کنجکاوی توصیه می کنند .

افراد مسئول ، خلاق و تولید کننده (موّلد) نیروی انسانی ماهر هستند که مهارت های ارتباطی را توسعه دادند ، افرادی هستند که انسان گرا هستند و افرادی هستند که دارای نظرات مثبت نسبت به تخصص و مهارت می باشند . برای یک معلم استفاده از مهارت و تخصص در هماهنگی با این کیفیت ها به این موضوع بستگی دارد که آیا وی در شرایط ایمن و صلح قرار دارد و یا در تخصص و مهارت خود موفق و مفید و موّلد است و یا مهارت و تخصص وی او را خشنود می سازد .

به همین منظور این افراد مجبور می شوند که دارای نظرات بلندی باشند که بر حیات / زندگی سازمانی آنها تأثیر دارد به خاطر اینکه در مطالعات مختلف و متنوع نوعی ارتباط مثبت میان نظرات معلمان و کارآمدی آنان گزارش شده است که میان میزان تولید و بهره وری آنان و موفقیت های تخصصی آنان سهیم است و مشاهده شد که نظرات معلمان به طور مستقیم بر محیط سازمانی آنان تأثیر دارد که در میان این نظرات میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی مکان و جایگاه اساسی را به خود اختصاص می دهد .

مطالعات نشان می دهد که کارمندان با میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی بالا نظرات مثبتی در مورد جایگاه خود دارند که این تحقیق میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان را در ترکیه ارزیابی می کند .

برای ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
برچسب ها: رضایت شغلی، تعهد سازمانی، معلمان خدمه ی شهری، معلمان قراردادی، معلمان حق التدریس، رضایت شغلی دبیران و معلمان و تعهد سازمانی در ترکیه،  
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 18 تیر 1392 توسط دکترقاسم رحیمی
تبلیغات
درباره وبلاگ