تبلیغات
مدیریت ورزشی - بررسی عملکرد تیمهای ورزشی استان کهکیلویه و بویر احمد شرکت کننده در المپیاد ورزشی ایرانیان

مدیریت ورزشی
برنامه ریزی آوردن آینده به زمان حال است

قاسم رحیمی استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

محمد حسن زارعیکارشناس ارشد تربیت بدنی و مدیریت آموزشکده فنی و حرفه ای سماء یاسوج

 

چکیده

 

در این پژوهش به بررسی این عوامل و تأثیر آن بر عملكرد تیم‌های ورزشی در استان كهگیلویه و بویر احمد پرداخته شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی عملکرد تیم های ورزشی استان کهگیلویه و بویر احمد در اولین المپیاد ورزشی ایرانیان و ارائه سند راهبردی چهار ساله می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ورزشکاران (387 نفر) مربیان (39 نفر) و داوران (14 نفر) شرکت کننده در اولین المپیاد ورزشی ایرانیان در سال 1386 بودند. از بین ورزشکاران شرکت کننده تعداد 123 نفر به صورت تصادفی ساده و از بین مربیان و داوران به ترتیب 39 نفر و 14 نفر به صورت هدفمند انتخاب و مورد نظر سنجی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ارزیابی عملکرد تیم های ورزشی استفاده گردید که توسط محقق طراحی،تدوین، هنجاریابی شد. این پرسشنامه دارای 40 سؤال و در قالب 5 گزینه بسته پاسخ طراحی گردید. روائی محتوایی پرسشنامه بر اساس آزمون کندال 58/0 و پایائی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 89/0 محاسبه گردید. از روش های آماری توصیفی و نیز آزمون t تك متغیره و تحلیل واریانس برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد. نتایج نشان داد که از دید گاه ورزشکاران ِ مربیان و داوران وجود تأسیسات وامکانات ورزشی، عدم برگزاری منظم مسابقات، کمبودمربیان، داوران و متخصصین، کمبوداعتبارات کافی و سرانه ورزشی مناسب، ویژگی های جمعیت شناختی، عدم وجود برنامه ریزی و انسجام تیمی درعملکرد ضعیف تیم های ورزشی استان به طور معنی داری مؤثر بوده است(05/0 >P ) .

 ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 12 خرداد 1388 توسط دکترقاسم رحیمی
تبلیغات
درباره وبلاگ