تبلیغات
مدیریت ورزشی - بررسی وضعیت مدیریت بحران در باشگاه های فوتبال کشور

مدیریت ورزشی
برنامه ریزی آوردن آینده به زمان حال است

دکتر محمد خبیری- دکتر قاسم رحیمی- محمد مستحفظیان


هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت مدیریت بحران در باشگاه های فوتبال کشور بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 72 نفر از مدیران عامل لیگ برتر، لیگ دسته اول، لیگ دسته دوم باشگاه های فوتبال کشور که در فصل     88-87 بوده است، که از این  تعداد، 50 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه مدیریت بحران برای ایشان ارسال گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته، در مورد مدیریت بحران در باشگاه های فوتبال می باشد که توسط محقق طراحی، تدوین و اعتبار یابی گردید.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت مدیریت بحران در باشگاه های فوتبال کشور بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 72 نفر از مدیران عامل لیگ برتر، لیگ دسته اول، لیگ دسته دوم باشگاه های فوتبال کشور که در فصل     88-87 بوده است، که از این  تعداد، 50 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه مدیریت بحران برای ایشان ارسال گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته، در مورد مدیریت بحران در باشگاه های فوتبال می باشد که توسط محقق طراحی، تدوین و اعتبار یابی گردید. این پرسشنامه دارای 35 سؤال بود و در قالب 5 گزینه بسته پاسخ لیکرت و در 5 مؤلفه(برنامه ریزی، سازماندهی، تصمیم گیری، خلاقیت و کنترل)می باشد. اعتبار محتوایی پرسشنامه براساس نظرات اساتید و کارشناسان دانشگاه و ضریب کندال89/0 و پایایی پرسشنامه از طریق آزمون-آزمون مجدد 86/0 برآورد گردید، داده ها از طریق نرم افزار SPSS، با میزان خطای 05/0 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد بیشترین مدرك تحصیلی مدیران باشگاه های ورزشی لیسانس با 50/0 و پس از آن فوق لیسانس با 14/0 بود. 78/0 مدیران باشگاه های ورزشی با بحران مواجهه و 22/0  مواجهه نشده اند. 84/0 مدیران باشگاه های ورزشی با كاركردهای مقابله با بحران آشنا و 16/0 آشنا نبودند. در زمینه برنامه ریزی برای مقابله با بحران با میانگین 76/3، سازماندهی در بحران با میانگین 80/3، تصمیم گیری در بحران با میانگین 05/4، خلاقیت در بحران با میانگین 95/3 و کنترل در بحران با میانگین 78/3 و در سطح 001/0 P<که نشان از معنی دار بودن مؤلفه ها می باشد به عبارت دیگر در مؤلفه های مذکور مدبران باشگاه های ورزشی برای مقابله با بحران بطور معنی داری با کارکردهای مدیریتی آشنا بودند. بنابراین براساس دیدگاه مدیران باشگاه ها، وضعیت مدیریت بحران در باشگاه های فوتبال کشور بالاتر از سطح متوسط (مثبت) می باشد.

                                 

واژه های کلیدی: مدیریت بحران، باشگاه های فوتبال، کارکردهای(برنامه ریزی، سازماندهی، تصمیم گیری، خلاقیت و کنترل)ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 24 اسفند 1389 توسط دکترقاسم رحیمی
تبلیغات
درباره وبلاگ