تبلیغات
مدیریت ورزشی - بررسی وضعیت امنیت شغلی كاركنان باشگاه های ورزشی حرفه ای شهراصفهان

مدیریت ورزشی
برنامه ریزی آوردن آینده به زمان حال است

دكتر قاسم رحیمی- فاطمه باقری
 امنیت شغلی رهایی از ترس از دست دادن یا برکناری از شغل تعریف می شود. در مدلی که سلطانی(1379) از مفهوم امنیت شغلی ارائه می دهد پنج مولفه  در ایجاد امنیت شغلی نقش دارند که عبارتند از: ثبات شغلی، عاطفی بودن محیط کار، امکان بروز خلاقیت در شغل، عدم استرس شغلی و رضایت مادی. هدف این تحقیق بررسی وضعیت امنیت شغلی كاركنان باشگاه های ورزشی حرفه ای شهر اصفهان و اهداف اختصاصی تحقیق بررسی میزان پنج مولفه مذکوردر بین كاركنان باشگاه های ورزشی و همچنین بررسی میزان امنیت شغلی آنها براساس ویژگی های دموگرافیك بود.

 امنیت شغلی رهایی از ترس از دست دادن یا برکناری از شغل تعریف می شود. در مدلی که سلطانی(1379) از مفهوم امنیت شغلی ارائه می دهد پنج مولفه  در ایجاد امنیت شغلی نقش دارند که عبارتند از: ثبات شغلی، عاطفی بودن محیط کار، امکان بروز خلاقیت در شغل، عدم استرس شغلی و رضایت مادی. هدف این تحقیق بررسی وضعیت امنیت شغلی كاركنان باشگاه های ورزشی حرفه ای شهر اصفهان و اهداف اختصاصی تحقیق بررسی میزان پنج مولفه مذکوردر بین كاركنان باشگاه های ورزشی و همچنین بررسی میزان امنیت شغلی آنها براساس ویژگی های دموگرافیك بود. از میان عوامل فردی، درآمد مهم ترین نقش را در افزایش امنیت شغلی دارد، رابطه بین سن و احساس امنیت شغلی مستقیم ولی رابطه بین سطح تحصیلات و امنیت شغلی معکوس می باشد. احساس امنیت شغلی در زنان نسبت به مردان و کارکنان رسمی نسبت به کارکنان غیر رسمی بیشتر است. (شاکری نیا،1381).نتایج تحقیق نیکلاس و همکاران (2002) نشان داد که امنیت شغلی افراد متأهل و افراد مسن تر بیش تر از افراد مجرد و جوان است.کارکنان در مشاغل دائمی بخش دولتی احساس امنیت بیشتری دارند و کمترین درجه امنیت در مشاغل موقت و مشاغل دائمی بخش خصوصی است  (کلارک،2005). فقدان امنیت شغلی بر رفتار فرد، رضایت شغلی، سازش فرد با محیط كار، تعامل با دیگر همكاران و سرانجام اثر بخشی فردی و سازمانی تاثیر گذار است. با توجه به تمام این عوامل و با در نظر گرفتن اهمیت مسئله امنیت شغلی در سازمان محقق بر آن شد تا به بررسی وضعیت امنیت شغلی در باشگاه های ورزشی بپردازد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی است كه به شیوه پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل كلیه كاركنان سه باشگاه حرفه ای شهر اصفهان(فولاد مبارکه سپاهان، ذوب آهن و فولاد ماهان سپاهان) كه تعداد آنها در زمان انجام پژوهش 155 نفر بوده است. از بین جامعه مذكور تعداد 48 نفر به صورت تصادفی نسبی انتخاب و پرسشنامه امنیت شغلی توسط ایشان تكمیل گردید. ابزار اندازه گیری پرسشنامه امنیت شغلی بود که در تحقیقات گذشته پایایی آن 96/0 گزارش شده بود، لیكن محقق پایایی آنرا بر اساس ضریب آلفای كرو نباخ 89/0 و از طریق تحلیل عاملی تاییدی اعتبار پرسشنامه را حدود 90/0 برآورد نمود.این پرسشنامه دارای 38 سئوال با طیف 5 گزینه ای لیكرت بود که میزان امنیت شغلی را در 5 بعد  مورد سنجش قرارداد .آزمون كالموگروف اسمیرنوف، طبیعی بودن توزیع نمونه و آزمون لوین وجود تجانس واریانس در نمونه را مورد تایید قرار داد.

 

 نتایج نشان داد كه بر اساس نظرات کارکنان باشگاه های حرفه ای شهر اصفهان میزان ثبات شغلی و عاطفی بودن محیط كار كاركنان منفی و به طور معنی داری كمتر از سطح متوسط بوده است(05/0  p) که این یافته با بخشی از نتایج تحقیقات بورلند (2002) و روزنبلت (1996) هم خوانی دارد، اما مؤلفه امكان بروز خلاقیت به طور معنی داری بیش از سطح متوسط بوده است(01/0  p) . این یافته با نتایج تحقیق نیكلاس و همكاران (2002)  هم خوانی دارد. به نظر می رسد نوع فعالیت های  هیجان انگیز و چالش برانگیز و همچنین  بحران های موجود در باشگاه ها باعث می شود تا كاركنان باشگاه ها خلاقیت های خود را بهتر بروز دهند.  میزان رضایت مادی كاركنان مثبت ولی زیر حد متوسط بوده است (05/0  p) که با نتایج تحقیق كلارك (2005) و شاكری نیا (1381) هم خوانی دارد ، به طور كلی میزان امنیت شغلی كاركنان باشگاه های ورزشی حرفه ای شهر اصفهان زیر حد متوسط بوده است. مقایسه زوجی  میانگین مؤلفه های امنیت شغلی نشان داد که امکان بروز خلاقیت و عدم استرس شغلی بیش از ثبات شغلی است، امکان بروز خلاقیت بیش از عاطفی بودن محیط کار و رضایت مادی است، عاطفی بودن محیط کار و عدم استرس شغلی بیشتر از رضایت مادی است (001/0=p). بین میزان ثبات شغلی و عاطفی بودن محیط کار اختلاف معنی داری نشان داده نشد(070/0=p). بین ثبات شغلی و رضایت مادی اختلاف معنی داری به دست نیامد(136/0=p). امکان بروز خلاقیت بیش تر از عدم استرس شغلی است (020/0=p). میزان عدم استرس شغلی بیش تر از عاطفی بودن محیط کار است (004/0=p). میزان امنیت شغلی كاركنان براساس ویژگی‌های دموگرافیك (جنسیت، وضعیت تاهل، سن، میزان تحصیلات و وضعیت استخدام) تفاوت معنی داری را نشان نداد (05/0  p). که این یافته  با نتایج اكثر محققان از جمله شاكری نیا (1381) و  نیكلاس و همكاران (2002)   هم سو نیست که دلیل آن احتمالاً ناشی از كوچك بودن حجم نمونه و خصوصی بودن باشگاه های تحت بررسی است. عدم امنیت شغلی احتمالاً ناشی از نوع استخدام كاركنان (که اکثرا قراردادی و شرکتی بودند) می باشد و باشگاه های تحت بررسی فاقد کارکنان رسمی می باشند و اینكه وجود باشگاه ها به صورت مؤسسات سازماندهی شده با برنامه مدون در ایران چندان عمر طولانی ندارد. به نظر محقق لازم است با هماهنگی وزارت كار و امور اجتماعی نسبت به تجدیدنظر در خصوص نوع استخدام كاركنان باشگاه ها اقدام گردد تا بدین وسیله میزان امنیت شغلی كاركنان افزایش یابد.

ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 24 اسفند 1389 توسط دکترقاسم رحیمی
تبلیغات
درباره وبلاگ