تبلیغات
مدیریت ورزشی - مقایسه کیفیت زندگی مردان سالمند با سطوح مختلف فعالیت بدنی در شهر شیراز (کانون روزانه جهاندیدگان)

مدیریت ورزشی
برنامه ریزی آوردن آینده به زمان حال است

 دکتر قاسم رحیمی  -  علیرضا ثابت سروستانی

هدف از انجام این تحقیق، مقایسه کیفیت زندگی سالمندان بر اساس سطوح مختلف فعالیت بدنی در شهر شیراز (کانون جهاندیدگان) است که در سال 1389 انجام شد.

این پژوهش، از نوع تحقیقات پس رویدادی (علی مقایسه ای) می باشد. بدین منظور 120 نفر از سالمندان ساكن در کانون سالمندان جهاندیدگان شیراز به عنوان نمونه و به صورت تصادفی انتخاب گردیدند.

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، مقایسه کیفیت زندگی سالمندان بر اساس سطوح مختلف فعالیت بدنی در شهر شیراز (کانون جهاندیدگان) است که در سال 1389 انجام شد.

این پژوهش، از نوع تحقیقات پس رویدادی (علی مقایسه ای) می باشد. بدین منظور 120 نفر از سالمندان ساكن در کانون سالمندان جهاندیدگان شیراز به عنوان نمونه و به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. سالمندان شركت كننده واجد شرایط پس از تكمیل فرم های تعیین فعالیت بدنی که بر اساس نوع و مدت زمان انجام فعالیت و کالری مصرفی روزانه طراحی گردیده شده بود به سه گروه 40 نفری، فعال، نیمه فعال و غیر فعال تقسیم بندی شدند، سپس سالمندان پرسشنامه کیفیت زندگی که برای سنجش کیفیت زندگی طراحی شده بود را تکمیل کردند. داده های بدست آمده توسط پرسشنامه کیفیت زندگی 24 سؤالی از طریق آزمونهای آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه(ANOVA) به همراه آزمون تعقیبی شفه(SHEFFE) و توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 مود تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

برخی یافته های تحقیق عبارتند از: میانگین سنی افراد شرکت کننده در پژوهش 65/66 سال بود. میانگین نمره کیفیت زندگی در نمونه مورد مطالعه 75/72 می باشد. که بیشترین نمره(17/93) مربوط به گروه سالمندان مرد فعال و کمترین نمره(16/43)مربوط به گروه سالمندان مرد غیر فعال می باشد. کیفیت زندگی گروه نیمه فعال 92/75 می باشد. در مؤلفه سلامت جسمانی سالمندان فعال با میانگین 55/26 بالاترین نمره را داشتند و نمره سلامت جسمانی سالمندان نیمه فعال و غیر فعال به تربیت 15/21 و 62/14 می باشد.در مؤلفه سلامت روانی میانگین نمره سالمندان فعال 40/23، سالمندان نیمه فعال 05/19 و سالمندان غیر فعال 20/13 می باشد. در مؤلفه سلامت اجتماعی میانگین نمره سالمندان فعال 07/12 ، سالمندان نیمه فعال 12/9 و سالمندان غیر فعال67/5 می باشد. همچنین در مؤلفه سلامت عاطفی میانگین نمره سالمندان فعال 12/31 ، سالمندان نیمه فعال 60/26 و سالمندان غیر فعال 67/15 می باشد

کلمات کلیدی:کیفیت زندگی، سالمندان، فعالیت بدنیادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات تحقیقی، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 24 اسفند 1389 توسط دکترقاسم رحیمی
تبلیغات
درباره وبلاگ