تبلیغات
مدیریت ورزشی - بررسی رابطه بین سبک رهبری با میزا ن اثربخشی

مدیریت ورزشی
برنامه ریزی آوردن آینده به زمان حال است

دکتر قاسم رحیمی- دکتر مهدی کهندل- علیرضا خزایی

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین سبک­ رهبری با میزان اثربخشی در بین رؤسای ادارات واحدهای منتخب دانشگاه آزاد اسلامی انجام گرفت. جامعه تحقیق شامل کلیه رؤسای ادرات تربیت بدنی شاغل در واحدهای منتخب دانشگاه آزاد اسلامی  بود .به دلیل ماهیت تحقیق و این که در کل کشور ، برابر اطلاعات اداره کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی 211 واحد در کشور وجود داشت ،  تعداد 120 رییس اداره تربیت بدنی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین سبک­ رهبری با میزان اثربخشی در بین رؤسای ادارات واحدهای منتخب دانشگاه آزاد اسلامی انجام گرفت. جامعه تحقیق شامل کلیه رؤسای ادرات تربیت بدنی شاغل در واحدهای منتخب دانشگاه آزاد اسلامی  بود .به دلیل ماهیت تحقیق و این که در کل کشور ، برابر اطلاعات اداره کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی 211 واحد در کشور وجود داشت ،  تعداد 120 رییس اداره تربیت بدنی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. طی دو مرحله تعداد 160 پرسشنامه توزیع شد که تعداد 112 مورد برگشت داده شد و در تحلیل ها مورد استفاده قرار گرفت. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه اثربخشی پارسونز و پرسشنامه سبک رهبری متز و کاس و باردنز بود که در یک مطالعه مقدماتی، محقق ابتدا 30 پرسشنامه را در بین افراد تحت بررسی توزیع و جمع آوری نموده و با روش آماری آلفای کِرونباخ روایی پرسشنامه ها را مورد آزمون قرار داد که بر اساس داده های آماری ضریب پایایی برای پرسشنامه سبک رهبری 74/0 و ضریب پایایی پرسشنامه اثربخشی 91/0محاسبه گردید.همچنین روائی هر دو پرسشنامه توسط ده نفر از اساتید دانشگاه مورد تایید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و درسطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت برخی از یافته های تحقیق حاضر به شرح زیر می باشد:

در نمونه تحقیق از تعداد 112 نفر،  83 درصد دارای مدرک لیسانس و بالاتر بودند و کمترین تعداد (17 درصد) فوق دیپلم بودند. همچنین 71 درصد دارای مدرک تحصیلی تربیت بدنی و مابقی غیر تربیت بدنی بودند. 48 درصد دارای 10 سال و بیشتر سابقه ، 21درصد 7 تا 9 سال ، 18درصد 4تا 6 سال و 13 درصد1تا 3 سال سابقه کار داشتند. 79 درصد دوره­های آموزشی را گذرانده بودند و به طور میانگین سن نمونه­ها 7/36 سال و میانگین سابقه آنها 8/11 سال بود.

میانگین بعد انسان گرایی 35/4 و میانگین بعد وظیفه­گرایی 89/2 بوده است.

در مجموع 45 درصد از نمونه­ها سبک انسانگرا، 25 درصد سبک وظیفه­گرا و 30 درصد سبک تلفیقی داشتند.

میانگین اثربخشی در آزمودنی­ها 98/25 بود و در مجموع میزان اثربخشی، 15 درصد اثربخشی در سطح پایین، 58 درصد در حد متوسط و 27 درصد اثربخشی در حد خوب داشتند.

 بین سبک رهبری  انسان گرا و اثربخشی رؤسای ادارات تربیت بدنی واحدهای منتخب دانشگاه آزاد   اسلامی رابطه معنی داری وجود دارد,r=0/76) 001/0 (p=.

بین سبک رهبری  وظیفه گرا و اثربخشی رؤسای ادارات تربیت بدنی واحدهای منتخب دانشگاه آزاد اسلامی رابطه معنی داری وجود دارد(r=0/21, P=0/027 ).

بین سبک رهبری  تلفیقی و اثربخشی رؤسای ادارات تربیت بدنی واحدهای منتخب دانشگاه آزاد اسلامی رابطه معنی داری وجود دارد(r=0/47, P=0/011 ). همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که تقریبا 58 درصد از واریانس مشترک اثر بخشی روسای تربیت بدنی توسط سبک انسان گرایی تبیین می گردد.

بین میزان اثربخشی رؤسای ادرات تربیت بدنی واحدهای منتخب دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مدرک تحصیلی تفاوت معنی­داری وجود دارد. به عبارت دیگر میزان اثر بخشی روسای تربیت بدنی با مدرک کارشناسی بیش از سایرآزمودنی می باشد.

   بین میزان اثربخشی رؤسای ادرات تربیت بدنی واحدهای منتخب دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سابقه کار تفاوت معنی­داری وجود دارد.

بین میزان اثربخشی رؤسای ادرات تربیت بدنی واحدهای منتخب دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس شرکت در دوره های آموزشی تفاوت معنی­داری وجود دارد. به عبارت دیگر میزان اثر بخشی روسای تربیت بدنی که در دوره های آموزشی شرکت کرده اند بیش از سایرآزمودنی می باشد.

 ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 17 بهمن 1389 توسط دکترقاسم رحیمی
تبلیغات
درباره وبلاگ