تبلیغات
مدیریت ورزشی - مقایسه امنیت شغلی كاركنان باشگاه های ورزشی دولتی و خصوصی

مدیریت ورزشی
برنامه ریزی آوردن آینده به زمان حال است

 

 

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، مقایسه امنیت شغلی کارکنان باشگاه های ورزشی دولتی و خصوصی لیگ برتر فوتبال کشور بوده که در سال 89-1388 انجام شده است. این تحقیق از نظر ماهیت از نوع توصیفی مقایسه ای و از نظر هدف کاربردی است که به روش پیمایشی انجام گرفت.

هدف از تحقیق حاضر، مقایسه امنیت شغلی کارکنان باشگاه های ورزشی دولتی و خصوصی لیگ برتر فوتبال کشور بوده که در سال 89-1388 انجام شده است. این تحقیق از نظر ماهیت از نوع توصیفی مقایسه ای و از نظر هدف کاربردی است که به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان باشگاه های ورزشی دولتی و خصوصی لیگ برتر فوتبال کشور به تعداد 452 نفر که از میان آنها 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای محقق ساخته با 35 گویه بسته و با طیف لیکرت بود که روایی آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی 90/0 و ضریب پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ  معادل89/0 محاسبه گردید. در بخش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 16spss، آمار توصیفی مانند فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از آزمون های کالموگروف اسمیرنوف، لوین، t مستقل، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که امنیت شغلی، عاطفی بودن محیط کار، مشارکت در تصمیم گیری، ثبات شغلی، عدم استرس شغلی و رضایت مادی کارکنان باشگاه های  خصوصی از باشگاه های دولتی بیشتر است و بین ابعاد امنیت شغلی کارکنان باشگاه های دولتی و خصوصی دارای سطوح مختلف تحصیلات، سابقه خدمت و سن تفاوت معنا داری وجود ندارد. اما در باشگاه های دولتی لیگ برتر فوتبال به تفکیک سن کارکنان در مؤلفه های عاطفی بودن محیط کار، مشارکت در تصمیم گیری، رضایت مادی و امنیت شغلی کلی تفاوت معنادار مشاهده شده است.

 

واژه‌های کلیدی: امنیت شغلی، مشارکت در تصمیم گیری، ثبات شغلی، رضایت مادی، عدم استرس شغلی، باشگاه ورزشی

 ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
نوشته شده در تاریخ جمعه 15 بهمن 1389 توسط دکترقاسم رحیمی
تبلیغات
درباره وبلاگ