تبلیغات
مدیریت ورزشی - شناسایی عوامل مهم انگیزشی کارکنان به منظور مشاركت در امور بخشی، گروهی و سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان اصفهان و ارائه مدل

مدیریت ورزشی
برنامه ریزی آوردن آینده به زمان حال است

 

 

 

دکترقاسم رحیمی - دکتراکبر اعتباریان- مهرداد افخمی

 

هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مهم انگیزشی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان، در بعد مشاركت در امور بخشی، گروهی و سازمانی و ارائه مدل بود.

 

هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مهم انگیزشی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان، در بعد مشاركت در امور بخشی، گروهی و سازمانی و ارائه مدل بود. این پژوهش یک مطالعه توصیفی و از نوع پیمایشی است که در سال 88- 89 انجام گرفت. جامعه آماری برای شناسایی عوامل مهم انگیزشی 412 نفر از کارکنان ادارات تربیت بدنی بود که متناسب با آن تعداد 202 نفر به عنوان نمونه و برای برازندگی عوامل مهم انگیزشی 114 نفر از کارشناسان ادارات تربیت بدنی، که از بین آن ها تعداد 30 نفر به عنوان نمونه به شیوه تصادفی طبقه بندی شده انتخاب گردید. در این تحقیق از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که پرسشنامه اول به منظور شناسایی عوامل مهم انگیزشی در بعد مشاركت در امور بخشی، گروهی و سازمانی و پرسشنامه دوم برای تعیین برازندگی عوامل انگیزشی بعد مربوطه بکار برده شد. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه های پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد این ضریب برای پرسشنامه اول 78/0 و برای پرسشنامه دوم 84/0 برآورد گردید. روایی محتوایی پرسشنامه بر اساس قضاوت و داوری کارشناسان و استاد راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل مهم انگیزشی در بعد مشاركت در امور بخشی، گروهی و سازمانی به سازمان انگیزه اخلاقی و وجدانی با میانگین (66/3) بالاترین اهمیت را داشت.آزمون برازندگی مدل، با درجه برازندگی 94/ رابطه بین عوامل انگیزشی با این بعد را تأیید نمود.

واژگان کلیدی: عوامل انگیزشی، مشاركت در امور بخشی، گروهی و سازمانی و ادارات تربیت بدنی.

 ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
نوشته شده در تاریخ جمعه 15 بهمن 1389 توسط دکترقاسم رحیمی
تبلیغات
درباره وبلاگ