تبلیغات
مدیریت ورزشی - رابطه بین مدیریت مشارکتی و کارآفرینی از دیدگاه کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان یزد

مدیریت ورزشی
برنامه ریزی آوردن آینده به زمان حال است

 

 

دکتر قاسم رحیمی- دکتر محمد سلطان حسینی- سید محمد جواد رضوی

 

 

هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی با کارآفرینی در اداره کل تربیت بدنی استان یزد می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان رسمی و قراردادی و پیمانی اداره کل تربیت بدنی استان یزد می­باشد که بر اساس اطلاعات کارگزینی اداره کل تربیت بدنی استان یزد در سال 1388، تعداد آنها 144 نفر اعلام گردیده بود،‏‏‎ْ  با توجه به جدول کرجسی و  مورگان حجم نمونه برابر 104 نفر برآورد گردید و سرانجام 93 پرسش نامه از این نمونه آماری دریافت شد

تعیین رابطه بین مدیریت مشارکتی و کارآفرینی از دیدگاه کارکنان

اداره کل تربیت بدنی استان یزد

دکتر قاسم رحیمی- دکتر محمد سلطان حسینی- سید محمد جواد رضوی

 

 

 

هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی با کارآفرینی در اداره کل تربیت بدنی استان یزد می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان رسمی و قراردادی و پیمانی اداره کل تربیت بدنی استان یزد می­باشد که بر اساس اطلاعات کارگزینی اداره کل تربیت بدنی استان یزد در سال 1388، تعداد آنها 144 نفر اعلام گردیده بود،‏‏‎ْ  با توجه به جدول کرجسی و  مورگان حجم نمونه برابر 104 نفر برآورد گردید و سرانجام 93 پرسش نامه از این نمونه آماری دریافت شد. این پژوهش از نوع همبستگی و به شیوه پیمایشی اجرا گردید. جهت اندازه گیری  از دو پرسشنامه محقق ساخته مدیریت مشارکتی و کارآفرینی استفاده شده است که پایایی این دو پرسش نامه به ترتیب 91/0 و 85/0 و اعتبار آنها به ترتیب 75/0 و 80/0 توسط محقق برآورد گردید. تجزیه وتحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار spss  انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین مدیریت مشارکتی و کارآفرینی رابطه معنی داری وجود دارد(05/0 p 60/0=r). همچنین بین مدیریت مشارکتی با مولفه­های کارآفرینی یعنی نحوه هدف‌گذاری، نحوه اعمال مشوق‌ها، نگرش نسبت به تحول، اتخاذ روش‌ها و فنون هماهنگی، نحوه تقسیم کار در سازمان و رهبری اثربخش رابطه معنی داری مشاهده گردید(01/ p). همچنین بین رابطه میان مدیریت مشاركتی با كارآفرینی برحسب  جنسیت ، مدرك تحصیلی ، وضعیت استخدام  تفاوت معنی داری وجود دارد و در خصوص سابقه  خدمت بجز طبقه 15-11 سال در بقیه طبقات سابقه خدمتی همبستگی بین دو متغیر معنی دار بود.

واژگان کلیدی: مدیریت مشارکتی، کارآفرینی، نحوه هدف‌گذاری، نحوه اعمال مشوق‌ها، نگرش نسبت به تحول، اتخاذ روش‌ها و فنون هماهنگی، نحوه تقسیم کار در سازمان و رهبری اثربخش.ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 13 بهمن 1389 توسط دکترقاسم رحیمی
تبلیغات
درباره وبلاگ