تبلیغات
مدیریت ورزشی - رابطه هوش هیجانی با توانایی كنترل بحران های ناشی از منابع انسانی در بین مسئولین هیأت های ورزشی استان كرمان

مدیریت ورزشی
برنامه ریزی آوردن آینده به زمان حال است

قاسم رحیمی[1]، محسن شیر علی, اعظم ضیاالدینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

این پژوهش با هدف رابطه بین هوش هیجانی و مولفه های آن شامل خودآگاهی، خود کنترلی، همدلی، مهارت های اجتماعی و خودانگیزی با توانایی کنترل بحران های ناشی از منابع انسانی درسال 1388 انجام گرفته است .1 .استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان،rahimi_gh@yahoo.com     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

این پژوهش با هدف رابطه بین هوش هیجانی و مولفه های آن شامل خودآگاهی، خود کنترلی، همدلی، مهارت های اجتماعی و خودانگیزی با توانایی کنترل بحران های ناشی از منابع انسانی درسال 1388 انجام گرفته است .جامعه آماری این تحقیق، مسئولین هیأت های ورزشی کرمان به تعداد 135 نفر بوده است و حجم نمونه نیز به دلیل کوچک بودن جامعه آماری، 135 نفر بوده است .نوع تحقیق همبستگی بود که به شیوه پیمایشی اجرا گردید. جهت اندازه گیری هوش هیجانی آزمودنی‌ها از پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ و برای اندازه گیری توانایی کنترل بحران از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی آن 73/0 و پایایی آن96/0 برآورد گردید. تجزیه وتحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین هوش هیجانی و توانایی کنترل بحران رابطه معنی داری وجود دارد(01/0=p و32/0=r).

همچنین بین مولفه های هوش هیجانی یعنی خودآگاهی، همدلی، مهارت های اجتماعی، و خودانگیزی با توانایی کنترل بحران رابطه معنی داری وجود دارد ولی بین مولفه ی خود کنترلی با توانایی کنترل بحران رابطه معنا داری مشاهده نشد(13/0= r).

همچنین بین میزان هوش هیجانی ومولفه های آن بر اساس جنیست ،سمت، تحصیلات و سابقه کاری آزمودنی ها تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید.

 

 کلید واژه ها: هوش هیجانی، خود آگاهی، خود کنترلی، همدلی، مهارت های اجتماعی، خودانگیزی، بحران، مدیریت بحران.ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 13 بهمن 1389 توسط دکترقاسم رحیمی
تبلیغات
درباره وبلاگ