تبلیغات
مدیریت ورزشی - مقایسه مهارت های روانی داوران (رشته های منتخب ) شرکت کننده در سومین دوره مسابقات المپیاد ورزشی ایرانیان

مدیریت ورزشی
برنامه ریزی آوردن آینده به زمان حال است

هدف از انجام این پژوهش ، مقایسه  مهارت های روانی داوران (رشته های منتخب ) شرکت کننده در  سومین دوره مسابقات المپیاد ورزشی ایرانیان بود . روش تحقیق، توصیفی و به صورت پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه داوران زن و مرد (رشته های هندبال ، تکواندو، کاراته و شمشیر بازی ) شرکت کننده در سومین دوره مسابقات  المپیاد ورزشی ایرانیان در سال 1388 بود که تعداد آنها 123 نفر اعلام شدکلیه افراد به دلیل حجم کم جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه مهارت های روان شناختی  وینبرگ و ریچاردسون بود که دارای 62 سوال در چهار مولفه ( مهارت های ارتباطی، تمرکز ، اعتماد به نفس و میزان تحلیل رفتگی ) می باشد .

مقایسه  مهارت های روانی داوران (رشته های منتخب ) شرکت کننده در  سومین دوره مسابقات المپیاد ورزشی ایرانیان

دکتر قاسم رحیمی-دکتر اصغر آقایی-نوشین ملکوتی

هدف از انجام این پژوهش ، مقایسه  مهارت های روانی داوران (رشته های منتخب ) شرکت کننده در  سومین دوره مسابقات المپیاد ورزشی ایرانیان بود . روش تحقیق، توصیفی و به صورت پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه داوران زن و مرد (رشته های هندبال ، تکواندو، کاراته و شمشیر بازی ) شرکت کننده در سومین دوره مسابقات  المپیاد ورزشی ایرانیان در سال 1388 بود که تعداد آنها 123 نفر اعلام شدکلیه افراد به دلیل حجم کم جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه مهارت های روان شناختی  وینبرگ و ریچاردسون بود که دارای 62 سوال در چهار مولفه ( مهارت های ارتباطی، تمرکز ، اعتماد به نفس و میزان تحلیل رفتگی ) می باشد . روایی محتوای آن توسط اساتید تائید گردید و پایایی آن نیز پس از انجام یک  مطالعه مقدماتی بر روی 30 نفر از طریق آلفای کرونباخ  89/0 محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از  پرسشنامه از روش های آماری  t تک متغیره و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد.   کلیه تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارspss  نسخه 16 و در سطح خطای 05/0 انجام شد. یافته ها نشان داد ، میزان مهارت های ارتباطی و اعتماد به نفس و تمرکز داوران بیش از سطح متوسط(5/2) اما در زمینه میزان تحلیل رفتگی کوچکتر از سطح متوسط (50) بود. همچنین در مؤلفه تمرکز،  برحسب رشته ورزشی ومیزان تحلیل رفتگی در داوران بر حسب گروه سنی تفاوت معنی داری مشاهده گردید(p<0/05) . ولی بین توانائی ها و آمادگی روانی داوران بر حسب نوع شغل و نوع مدرک تحصیلی در زمینه های مهارت های روان شناختی تفاوتی مشاهده نگردید .  همچنین بین مهارت تمرکز داوران ملی و بین المللی تفاوت معنی داری مشاهده گردید(p=0/004  و t=2/9).

بین مهارت اعتماد به نفس داوران ملی و بین المللی نیز تفاوت معنی داری مشاهده گردید.(p=0/05  و t=1/94).

 

واژگان کلیدی: مهارت های ارتباطی، تمرکز، اعتماد به نفس،تحلیل رفتگی، داور ، مسابقات المپیاد ایرانیانادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 4 بهمن 1389 توسط دکترقاسم رحیمی
تبلیغات
درباره وبلاگ