تبلیغات
مدیریت ورزشی - ارتباط بین میزان آشنایی دبیران تربیت بدنی از فنآوری اطلاعات با سبک رهبری آن ها

مدیریت ورزشی
برنامه ریزی آوردن آینده به زمان حال است

دكتر قاسم رحیمی- دكتر مهدی نمازی زاده- مهناز خاکپور

این تحقیق با هدف تعیین ارتباط بین میزان آشنایی دبیران تربیت بدنی از فنآوری اطلاعات  با سبک رهبری آن ها درمقطع متوسطه سال 1389 انجام گرفت . جامعه آماری این تحقیق را کلیه ی دبیران تربیت بدنی ،  شهر اصفهان ، که تعداد  آن ها 219 نفر بود ، تشکیل می داد و حجم نمونه  168 نفر برآورد گردید که به صورت تصادفی سهمیه ای انتخاب شد. تحقیق از نوع همبستگی بود که به شیوه پیمایشی اجرا گردید . جهت اندازه گیری میزان آشنایی آزمودنی ها از فنآوری اطلاعات  ، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی آن ازطریق آزمون کندال80 /0 و پایایی آن براساس ضریب آلفای کرونباخ 93/0 برآورد گردید و جهت تعیین سبک رهبری از پرسشنامه استاندارد مدل باس و اولیو که روایی آن81 /0 و پایایی آن 90/0 برآورد شده بود استفاده گردید ....

این تحقیق با هدف تعیین ارتباط بین میزان آشنایی دبیران تربیت بدنی از فنآوری اطلاعات  با سبک رهبری آن ها درمقطع متوسطه سال 1389 انجام گرفت . جامعه آماری این تحقیق را کلیه ی دبیران تربیت بدنی ،  شهر اصفهان ، که تعداد  آن ها 219 نفر بود ، تشکیل می داد و حجم نمونه  168 نفر برآورد گردید که به صورت تصادفی سهمیه ای انتخاب شد. تحقیق از نوع همبستگی بود که به شیوه پیمایشی اجرا گردید . جهت اندازه گیری میزان آشنایی آزمودنی ها از فنآوری اطلاعات  ، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی آن ازطریق آزمون کندال80 /0 و پایایی آن براساس ضریب آلفای کرونباخ 93/0 برآورد گردید و جهت تعیین سبک رهبری از پرسشنامه استاندارد مدل باس و اولیو که روایی آن81 /0 و پایایی آن 90/0 برآورد شده بود استفاده گردید . تجزیه وتحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار spss نسخه ی 18 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان آشنایی از فنآوری اطلاعات با سبک رهبری تحولی(01/0>p  و  22/0=r) رابطه مثبت و معنی دار و با سبک رهبری آزاد (01/0>p و  27/0- =r) رابطه منفی ، ولی معنی داری وجود دارد ولی بین مؤلفه های فنآوری اطلاعات یعنی استفاده از رایانه و سطح توانایی های رایانه ای با سبک های رهبری تحولی ، تبادلی و آزاد رابطه معنی داری مشاهده نشد . هم چنین بین مؤلفه های استفاده از رایانه یعنی استفاده از اینترنت ، استفاده سخت افزاری ، نرم افزاری و استفاده دستورالعملی ، تنها بین استفاده از اینترنت و سبک رهبری آزاد (01/0>p و  21/0- =r) رابطه منفی ، ولی معنی دار است . بین میزان آشنایی دبیران تربیت بدنی از فنآوری اطلاعات با سبک رهبری تحولی و آزاد از لحاظ ناحیه ، با سبک های رهبری  تبادلی و آزاد از لحاظ جنسیت ، با سبک رهبری تبادلی از لحاظ رده ی سنی ، با سبک های رهبری تحولی و تبادلی از لحاظ مدرک تحصیلی ، با سبک های رهبری  تحولی و آزاد از لحاظ داشتن رایانه ی شخصی و با سبک های رهبری  تحولی و آزاد از لحاظ دسترسی به شبکه اینترنت در مدرسه ، تفاوت معنی داری مشاهده شد ، هم چنین بین آشنایی آن ها از فنآوری اطلاعات با سبک های رهبری تبادلی و تحولی از لحاظ ناحیه ، با سبک  رهبری  تحولی از لحاظ جنسیت ، با سبک های رهبری تحولی و آزاد از لحاظ رده ی سنی ، با سبک  رهبری آزاد از لحاظ مدرک تحصیلی ، با سبک های رهبری تحولی ، تبادلی و آزاد از لحاظ سابقه کار، با سبک های رهبری  تبادلی از لحاظ داشتن رایانه ی شخصی و با سبک رهبری تبادلی از لحاظ دسترسی به شبکه اینترنت در مدرسه تفاوت معنی داری مشاهده نگردید .

 

 

 واژگان کلیدی

 فنآوری اطلاعات ، استفاده از رایانه ، سطح توانایی های رایانه ای  ، سبک رهبری تحولی ، سبک رهبری تبادلی ، سبک رهبری آزاد

 ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 4 بهمن 1389 توسط دکترقاسم رحیمی
تبلیغات
درباره وبلاگ