تبلیغات
مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی
برنامه ریزی آوردن آینده به زمان حال است

دکتر رحیمی لیلا ایمانیان مهشید نعمت الهیچکیده

(اهداف تحقیق حاضراین است که روش های ورزش محوررابرای پرکردن اوقات فراغت ودانشجویان خانم دردانشگاه آزاداسلامی ایران بررسی می کند.)جمعیت تحقیق شامل همه ی دانشجویان خانم مقطع کارشناسی در 14حوزه تحصیلی دردانشگاه ازاداسلامی ایران درسال تحصیلی2011-2010است.حدود1225ودانشجوی خانم ابتخاب شدندوبه عنوان شرکت کنندگان درنمونه تصادفیmulti-stepelusterمورداستفاده قرارگرفتند.ازپرسش نامه ی تندنویس 1996برای جمع آوری داده هااستفاده شد.reliabilitvپرسش نامه اصولا 0.85وحالابه0.95محاسبه شد.وازفرمول آلفاکرون باخ استفاده شد.برای تجزیه وتحلیل داده هاهم ازآزمون هایfrindmanاستفاده شد.نتایج نشان می دهدکه دانشجویان خانم،درهرروزبه طورمتوسط 2033ساعت اوقات فراغت داشتند.درطول تعطیلات تابستان آنهادرهرروز12-6ساعت اوقات فراغت داشتند.

4اولویت اولشان برای پرکردن اوقات فراغت شان ،شامل تماشای برنامه های موردعلاقه شان ازطریقVCD-DVD،تلوزیون،شبکه های ماهواره ای ورفتن به مراکزخریدمی شود.

آنها اکثراوقات فراغت شان رادراولویت اول،درخانه یاخوابگاه سپری می کنندودراولویت دوم ،درمراکزتفریحی ،ورزشی،درداخلیاخارج ازدانشگاه سپری می کنند.دانشجویان موافقندکه اوقات فراغت به طرزعجیبی برروی سلامتی ذهن وجسم شان اثرمی گذارد.انها ادامه دادندکه توصیه های پزشکی ودروه های آموزشی قوی ترین انگیزه ها برای سپری کردن اوقات فراغت باشرکت دربرنامه های ورزشی است.اصلی ترین دلیلشان،برای عدم ورزش،کمبودوقت،کمبودعادات آموزشی وکمبودامکانات وتجهیزات است.کلیدواژه ها:دانشگاه آزاداسلامی،اوقات فراغت،تربیت بدنی

 

 
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 21 شهریور 1392 توسط دکترقاسم رحیمی

دکتر رحیمی کبری غلامی مهشید نعمت الهی
چکیده

تفریح و سرگرمی برای زندگی، پرنشاط و فعالانه است. اما مطالعات کمی در مورد نابرابری در ارائه برنامه های تفریحی متمرکز شده است. ما توزیع فضایی از برنامه های تفریحی عمومی را در جنوب کالیفرنیا بررسی می کنیم.

یافته ها نشان می دهد که، بیش از نیمی از تمام برنامه های تفریحی خارج از محیط پارک صورت می گیرد.

نتایج نشان می دهد که، شهرهایی که درآمد خانواده ها پایین است و از نظر مالی ضعیف هستند و جمعیت کمی دارند و در هر خانه چند خانواده زندگی می کنند، از نظر مناطق تفریحی محروم هستند. چنین نابرابری هایی ممکن است خطراتی که سلامتی را تهدید می کند در میان چنین جوامعی افزایش دهد.

برنامه ریزان شهری و حامیان بهداشت عمومی باید برنامه های تفریحی را در میان جوامع کم در آمد و افراد غیر سفید پوست افزایش دهند.

 
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 21 شهریور 1392 توسط دکترقاسم رحیمی
دکتر رحیمی عبدالحمید عباسی مهشید نعمت الهی
هدف از مطالعه برای بررسی کردن تعیین درست بودن مطالعات دانش آموزان در اوقات فراغت وحرفه ای ها است. اوقات فراغت معمولا به عنوان وقت آزاد فعالیت ویا یک حالت ذهنی درک شده است. اوقات فراغت همچنین به رشد و نمو فعالیت و عمل بستگی دارد. داده ها از یک مطالعه عمده درباره اوقات فراغت در دانشگاه Midwestern در ایالات متحده آمریکا جمع آوری شده است. ابزار پژوهش شامل یک بخش درست وغلط a three part free list component و اطلاعات جمعیتی است.

اطلاعات بدست آمده بر اساس نظریه مدل سازگار با نرم افرار تجزیه و تحلیل spss , anthropac  تجزیه و تحلیل شده بود.

اطلاعات (درست و نادرست) از تعاریف سنتی اوقات فراغت و همچنین از اوقات فراغت به عنوان یک فعالیت برای رشد و نمو حمایت کرد. حرفه ای های اوقات فراغت تصور می شد با برخی ویژگی های شخصیتی و فعالیت ها در ارتباط هستند مفاهیم این یافته ها برای اوقات فراغت و آماده سازی حرفه ای مورد بحث قرار گرفته باشد.

کلمات کلیدی: تعاریف اوقات فراغت ، حرفه ای ، برنامه تحصیلی
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 21 شهریور 1392 توسط دکترقاسم رحیمی

دکتر رحیمی پروانه صغیری مهشید نعمت الهی
چکیده

هدف پژوهش: درک درستی از عوامل موثر در انجام فعالیت بدنی در اوقات فراغت در زنان میانسال و مسن از گروه های مختلف قومی و نژادی وجود ندارد.این پژوهش به بررسی این موارد می پردازد:               1- تاثیر تفاوتهای شهر و روستا در انجام فعالیت بدنی اوقات فراغت و نقش عوامل اجتماعی جمعیتی. 2- تفاوتهای شهر و روستا و تاثیر آن در عوامل موثردرانجام فعالیت بدنی اوقات فراغت                   3-الگوی روابط بین عوامل موثردر انجام فعالیت بدنی اوقات فراغت و فعالیت بدنی اوقات فراغت

طرح پژوهش- نسخه اصلاح شده ای از طرح نمونه گیری بررسی نظارتی عوامل ،خطر رفتاری در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.کد پستی 20 درصد یا بیش از 20 درصد هریک از گروههای قومی-نژادی ذیل گزینش شد:امریکایی های افریقایی تبار، سرخپوستان امریکایی/بومیان آلاسکا و اسپانیایی تبارها.یک گروه سنجش از زنان سفیدپوست نیز با استفاده از روشهای بررسی نظارتی عوامل خطر رفتاری استاندارد  مورد بررسی قرار گرفتند.

شرکت کننده ها- زنان روستایی(1242نفر)و شهری(1096نفر) با چهل سال سن و مسن تر، آماری که از بخش بررسی آماری زنان امریکا بدست آمده است.

نتایج عمده                                                                 

 1- زنان روستایی بالاخص زنان کم سواد جنوبی نسبت به زنان شهری هم رده خود کم تحرکتر بودند.

2-زنان روستایی برای انجام فعالیتهای بدنی در اوقات فراغت با موانع شخصی بیشتری مواجه بودند که مهمترین این موانع را وظایف سرپرستی خود ذکر می کردند(در حالی که زنان شهری مهمترین مانع را کمبود وقت می دانستند)،

 3- زنان روستایی همچنین شاخص توده بدنی شان بالاتر بود.

4-زنان روستایی کمتر مواردی از قبیل پیاده رو،چراغ برق، میزان بالای جُرم، دسترسی به امکانات، و مشاهده مکرر ورزش کردن دیگران در منطقه شان را گزارش می دادند.

 همبستگی چندمتغیری الگوی عدم تحرک در زنان روستایی عبارت بود از:داشتن نژاد افریقایی و بومی آلاسکا یا سرخپوست، سن بالا، تحصیلات پایین، نبود مناظر چشم نواز، عدم مشاهده مکرر ورزش کردن دیگران، موانع زیاد و حمایت اجتماعی کمتر (p<0.05)؛ و در زنان شهری، سن بالا، موانع زیاد، حمایت اجتماعی کمتر (p<0.05)و تحصیلات پایین (p<0.09).

نتایج- زنان روستایی و شهری با موانع و عوامل تسهیل کننده مختلفی برای انجام فعالیتهای بدنی روبرو هستند و  عوامل موثری که باعث انجام فعالیتهای بدنی توسط آنها می شود، متفاوت است،از این طریق است که اطلاعات مفیدی برای انجام مداخله های هدفمندانه تر فراهم می شود.                                                                                         

عدم فعالیت بدنی یک مشکل بزرگ برای تمامی مردم در ایالات متحده و دیگر کشورهای صنعتی محسوب می شود و عامل اصلی بسیاری از بیماریهاست. فعالیتهای بدنی منظم اوقات فراغت امتیازات زیادی را برای سلامت فرد به همراه داشته است که از آن جمله می توان به کنترل دیابت و چاقی ،و کاهش فشارخون و وقوع بیماری یا مرگ در اثر بیماری های قلبی عروقی و انواع سرطان اشاره کرد.با این حال 60 درصد افراد بالغ امریکایی در چنین سطح توصیه شده ای از سلامت ،فعالیت بدنی منظم ندارند. حداقل بخشهایی از جمعیت امریکا که فعالیت بدنی این چنینی دارند زنان،افراد بالغ کهن سال،افراد با طبقه اقتصادی اجتماعی پایینتر و اقلیتهای قومی هستند.به علاوه یک گزارش جدید از مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری نشان داد عدم فعالیت بدنی در مناطق روستایی بالاترین حد را دارد(37درصد)و مناطق شهری با 27درصد دارای کمترین میزان از فعالیت بدنی است، این ارقام در مناطق مختلف متفاوت است.

حدود یک چهارم مردم امریکا در مناطق روستایی زندگی می کنند.با این که شرایط زندگی افراد بزرگسال در روستاها تنوع دارد،ساکنان روستا در قیاس با افراد ساکن در مناطق غیر روستایی با موانع جدی­­تری در ارتباط با بهبود وضع سلامت خود روبرویند عواملی چون سطح بالاترفقر، مسافت بیشتری که آنان برای مراقبتهای بهداشتی و دیگرخدمات-تاشهر- طی می کنند،سطح پایین تر تحصیلات و احتمالاً میزان بالایی از بیماری های مزمن. این موانع ممکن است بیشتر درباره زنان،افراد بالغ کهنسال و اقلیتهای قومی بیان شود.

شواهدی وجود دارد که نشان می دهد افراد بزرگسال در روستاها میزان زیادی از عدم فعالیت را نشان می دهند-آنها نسبت به افراد شهرنشین کمتر فعالیت دارند و علاقه کمتری را نسبت به افزایش میزان فعالیت بدنی در خود نشان می دهند. با این حال، همه تحقیقات صورت گرفته تاییدکننده این یافته ها نیست و در یکی از تحقیقات مشخص شد سطح فعالیت بدنی در افراد بالغ روستایی نسبت به افراد ساکن در شهرها و حومه شهرها بیشتر است. فعالیت بدنی اقوام مختلف بویژه سرخپوستان امریکایی-بومیان آلاسکا،اسپانیایی تبارها و آسیایی ها در اوقات فراغتشان خیلی کم مورد بررسی قرار گرفته است.

 عوامل موثر در فعالیت بدنی روستاییان در اوقات فراغتشان چندان مورد تحقیق قرار نگرفته است و بیشتر مطالعات بر متغیرهای اجتماعی جمعیتی مانند سن و جنسیت متمرکز بوده اند. در مقابل ، گزارش هورن حاکی از این بود که قصد نرمش کردن،مراقبت از خود، موانع احتمالی و حمایت اجتماعی همگی عواملی هستند که با فعالیت بدنی  اوقات فراغت در افراد ساکن در روستا ارتباط دارند.

پژوهش ها درباره فعالیت بدنی اوقات فراغت روستاییان بالغ در برابر افراد بالغ ساکن در شهر بسیار کم بوده و نتایج متناقضی بهمراه داشته است.به علاوه، اکثر این تحقیقات عوامل موثر زیادی را بررسی نکرده اند و تنها به یک نقطه جغرافیایی محدود بوده اند. پژوهش حاضر بر گستره پیشینه یاد شده افزوده و عوامل موثر در فعالیت بدنی اوقات فراغت زنان میانسال شهرنشین(40-64 ساله)و مسن تر(بالاتر از 65 سال) در قومیتهای مختلف در ایالات متحده را با استفاده از نمونه گیری معرف بررسی می کند.

اهداف این مقاله عبارتند از:1- بررسی تاثیر تفاوتهای شهر و روستا درفعالیت بدنی اوقات فراغت و نقش عوامل اجتماعی جمعیتی ،2-بررسی تفاوتهای شهر و روستا و تاثیر آن در عوامل موثردر فعالیت بدنی اوقات فراغت ، متناسب با نظریه های بومی و شناختی اجتماعی-که در سایر مطالعات جمعیت بنیاد به عنوان عوامل موثر در فعالیت بدنی اوقات فراغت  دارای اهمیت دانسته شده اند و 3- بررسی الگوی روابط میان عوامل احتمالی موثر و فعالیت بدنی اوقات فرغت در میان زنان ساکن در مناطق روستایی در مقابل مناطق شهری ایالات متحده.ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 21 شهریور 1392 توسط دکترقاسم رحیمی

دکتر رحیمی نوش آفرین علی پناهیان مهشید نعمت الهی
چكیده

پیش زمینه: عدم فعالیت فیزیكی یك مشكل مهم و اساسی برای سلامتی   بشر می باشد و تفاوتهای آموزشی آشكاری در فعالیت های فیزیكی كه در كشورهای اروپا و آمریكا گزارش شده، دیده می شود. منشا فعالیت های فیزیكی در دوران بلوغ به فعالیت های فیزیكی در دوران كودكی و نوجوانی بر می گردد. به ندرت تحقیقات مورد ارزیابی قرار می گیرند اگر این تفكر را داشته باشیم كه تفاوتهای آموزشی در فعالیت های فیزیكی ممكن است به خاطر تفاوتهای آموزشی در فعالیت های فیزیكی اخیر باشد. بنابراین هدف ما بررسی این موضوع است كه چطور ورزشهای رقابتی در جوانی و تمرینات ورزشی در دوران نوجوانی و انتخاب فعالیت های ورزشی در دوران  كودكی تعیین كننده ی فعالیت فیزیكی اوقات فراغت در دوران برزگسالی می باشد.
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
برچسب ها: تاثیرات تمرینات ورزشی دوران نوجوانی به فعالیت های فیزیكی اوقات فراغت دوران بلوغ گروه های تحصیل كرده،  
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 7 مرداد 1392 توسط دکترقاسم رحیمی

دکتر رحیمی- زیبنده پور- مهشید نعمت الهی


چکیده

هدف این تحقیق،تشخیص و ارزشیابی ویزگی های کارهای فیزیکی اوقات فراغت بر روی بزرگسالان است.ما تحقیقی علمی را به دست آورده ایم (N=80 ،بزرگسالان در منطقه شهری) که از طریق آن سعی میکردیم رابطه بین کارهای فیزیکی اوقات فراغت بر روی بزرگسالان و متغیرهای اجتماعی و جمعیت شناختی را مشخص کنیم.(جنس،سطح سواد،درآمد،وضعیت خانواده).

نتایج تحقیق به ما امکان تشخیص گروه های اجتماعی با کمترین شانس فعالیت های فیزیکی اوقات فراغت ارائه می دهد.با شروع از این نتایج،ما باید قادر باشیم تدابیر مناسب از مشارکت مردم در این نوع فعالیت ها را مطرح کنیم.ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 7 مرداد 1392 توسط دکترقاسم رحیمی

دکتر رحیمی زهره حسین پور مهشید نعمت الهیچکیده

پیش زمینه

شواهد مربوط به ارتباط میان فعالیت فیزیکی در اوقات فراغت (LTPA)  و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (سلامت محور) (HRQOL) در افراد سالخورده تر، در مرحله اول ، بر اساس آزمایشات بالینی  برنامه های فیزیکی  ورزشی در افراد بستری شده و در افراد مقطعی موردمطالعه واقع
شده ی  مستقر در جامعه است علاوه بر این ، مدرکی دال بر اینکه آیا رفتار ساکن  در اوقات فراغت (
LTSB ) با(HRQOL)مستقل از LTPA در ارتباط است؟  وجود ندارد . این مقاله ارتباط طولی میان LTPA، LTSB و HRQOL را در جامعه سالخورده تری از کشور اسپانیا بررسی می کند.
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
برچسب ها: ارتباط طولی میان فعالیت های فیزیکی و رفتار ساکن در طول اوقات فراغت با میزان کیفیت زندگی سالم در جامعه ای که در آن افراد سالخورده تری ساکن هستند.،  
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 7 مرداد 1392 توسط دکترقاسم رحیمی

دکتر رحیمی روح الله علامی مهشید نعمت الهی


چکیده

روش تحقیق: استفاده از پیشینه ادبی بحث درمورد تاثیر صنعت ورزش پس از المپیک پکن بر پایه تحلیل تاثیرات بازی های المپیک بر توسعه اقتصادی کشور میزبان، از زادویه ی تئوری توسعه ی اقتصادی المپیک

هدف تحقیق: ارائه ی مبانی نظری به عنوان مرجعی برای توسعه ی اقتصادی چین پس از المپیک بر اساس تحقیق در زمینه ی تاثیرات اقتصادی بازی های المپیک بر روی توسعه ی اقتصادی کشورهای میزبان

نتیجه گیری: صنایع اصلی که پس از المپیک باعث توسعه ی اقتصادی چین خواهند شد عبارتند از: صنایع کالای ورزشی، صنعت گردشگری ورزشی، صنعت اوقات فراغت ورزشی، استاندارد ملزومات ورزشی و ...

نتایج تحقیق: المپیک پکن در ارتقاء شکل گیری و توسعه صنعت ورزشی چین سهم عمده ای دارد. اقتصاد المپیک که توسط صنعت ورزش شکل گرفته است نقش مهمی در توسعه ی اقتصادی چین خواهد داشت

واژه های کلیدی: پس از المپیک، صنعت ورزش، چین، پکن
ادامه مطلب

برچسب ها: پژوهشی درخصوص تاثیر صنعت ورزش بعداز المپیک پکن بر توسعه اقتصادی چین، پس از المپیک، صنعت ورزش، چین، پکن،  
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 7 مرداد 1392 توسط دکترقاسم رحیمی

دکتر رحیمی شیرین درخشنده مهشید نعمت الهی


چکیده

این مطالعه، که هدف آن درک عادات اوقات فراغت و علاقه به ورزش دانشجویان دانشگاه است ، در نتیجه یک نظرسنجی از 512 دانش آموز که به طور تصادفی از برنامه های اولیه آموزش و پرورش  مقطع کارشناسی از چهار دانشگاه انتخاب شدند به دست آمده است.

با توجه به داده های این تحقیق، 1/53 درصد از گروه پژوهش شامل دانش آموزان دختر و 9/46 درصد از دانش آموزان پسر است.

در این مطالعه، معلمان آینده ی کلاس های درس مورد ارزیابی قرار می گیرند در  شرایطی از اینکه چگونه آنها اوقات فراغت باقی مانده از کارهای روزانه خود را استفاده می کنند ، چه نوع فعالیت های آنها را درگیر میکند ، آنها چند ساعت از یک روز را برای این فعالیت ها صرف می کنند و چه نوع فعالیتی در دوره های طولانی از تعطیلات انجام می دهند .

نقطه ی دیگری از مطالعه تمرکز بر میزان علاقه دانش آموزان به ورزش است. علاوه بر این، دانش آموزان کفایت امکانات ورزشی دانشگاههاشان را ارزیابی کرده و اعلام کردند چه نوع امکاناتی باید در دانشکده شان ایجاد شود.

با توجه به نتایج این بررسی، آشکار است که دانشجویان دانشگاه ها  به دلایل مختلف نمی توانند به طور کامل در فعالیت های تفریحی و ورزشی  شرکت کنند، مهم ترین دلیل این است که دانشگاه ها موفق نمی شوند مقدار کافی فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و دیگر فعالیت های مشابه آن را ارائه نمایند. دانشگاه ها باید مسئولیت و وظیفه ارائه فعالیت هایی این چنینی که دانش آموزان  نیاز دارند را بر عهده بگیرند.ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
برچسب ها: مطالعه بر روی عادات اوقات فراغت دانشجویان و علاقه به ورزش،  
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 6 مرداد 1392 توسط دکترقاسم رحیمی

دکتر رحیمی- ایمان کوهی مهشید نعمت الهی


چکیده:

ورزش اغلب به عنوان عاملی برای سلامتی و محفوظ بودن از خطر شناخته می شود. پژوهش ها نشان داده است که مشکلاتی شامل مسائل جنسی و جسمی و روحی در این زمینه وجود دارد که میزان کمی حفاظت در سازمان های ورزشی رویت می شود. سازمان ورزشی کبک هم مستثنی نیست. موضوع پژوهشی که اینجا ارائه شده، قسمتی از یک پروژه­ی عظیم بود که با جمع آوری اطلاعات برای ایجاد ساختاری جهت حفاظت از کودکان در واحدهای ورزشی در انگلستان هدف گزاری شد تا یک ساختار ممکن تعیین گردد و سیستمی مشابه هم در کبک برپاشود. نتایج ارائه شده، آنالیزهای قانونی، سیاسی، فرهنگی-اجتماعی در کبک را برای تلاش درجهت فهمیدن بهتر مشکلات شایعی که وجود دارد و البته حمایت از ورزشکاران، مورد توجه قرار داده است.

اختلاف میان سیاست ها و نتایج از پیش تعیین شده به عنوان مسئله ای در عرصه ی حمایت از کودکان تشخیص داده شده است. اما این مقاله نشان داد که این اختلاف در واقعیت چقدر بزرگ است. طرح­های پیشنهادی برخواسته از یافته­ها، سیاست گزاران را در این موضوع برای سال­های آینده امیدوارانه راهنمایی خواهد کرد.

کلمات کلیدی:

حفاظت از ورزشکار، خشونت، جوان، سازمان­های ورزشی.ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
برچسب ها: حفاظت از ورزشکار، خشونت، جوان، سازمان­های ورزشی.، حفاظت از ورزشکار در سیستم ورزشی کبک: تشخیص و ارزیابی، مشکلات و چالش ها،  
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 6 مرداد 1392 توسط دکترقاسم رحیمی

دکتر رحیمی علیرضا ملا حسینی مهشید نعمت الهی


طرح چارچوب تئوری

چکیده:

حمایت از حقوق و قوانیت نامگذاری و اماکن ورزشی یکی از ارزشمند ترین اشکال حمایت به شمار می رود که با بیشترین رشد و توسعه در این زمینه همراه بوده است فرصتهای محدود در ورزشهای حرفه ای لیگ برتر باعث شده تا شرکتهای جاری در پی بهره برداری از فرصتهای ایجاد شده در رشته های ورزشی دانشگاهی باشند. اگر چه رشته های ورزشی دانشگاهی به موضوع جذابی برای سرمایه گذاری حمایتی تبدیل شده اند، اما در معرض تاثیرات منفی قرار دارند. اینکه سهمامداران دانشگاه چگونه حمایت از قوانین وحقوق نامگذاری استادیوم را درک می کنند و به آن واکنش وپاسخ می دهند، مهمترین واصلی ترین نگرانی هم برای مدیران شرکتهای تجاری حامی توسعه رشته های ورزشی وهم مدیران ومسؤلان دانشکده های ورزشی به شمار می رود. این تحقیق، پیشینه مرتبط با تحقیق را به منظور ارائه چهار چوب تئوری حاوی فاکتورهای چند بعدی ارزیابی کننده دیدگاههای استفاده کنندگان از اماکن ورزشی (مانند، باورها و اعتقادات در مورد حمایت از قوانین نامگذاری، دیدگاهی مربوط به تجاری شدن،شناسایی شرایط سیستمهای ورزشی واستادیوم، درک وضعیت مالی ) در رابطه با تاثیرگذاری وکارآئی حمایت از حقوق وقوانین نامگذاری اماکن ورزشی، را تحت بررسی قرار می دهد. روابط میان متغیر ها از طریق بررسی تئوری ها ی مرتبط ونتایج تحقیقات قبلی بررسی می شوند. انتظار می رود چهار چوب تئوری طرح شده، جهت گیری تحقیق را به منظور بررسی جامع وهم جانبه مشارکت سهمامداران در برنامه ها ومسابقات و ورزشی بین دانشکده ها ونحوه واکنش وپاسخگوئی نسبت به حمایت از حقوق نامگذاری اماکن ورزشی نشان دهد.ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
برچسب ها: بررسی خصوصیات و ویژگیهای استفاده کنندگان ازاماکن واستادیومهای ورزشی در ارتباط با حمایت از حقوق نامگذاری اماکن ورزشی در دانشگاهها:،  
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 2 مرداد 1392 توسط دکترقاسم رحیمی

دکتر رحیمی- نسرین بیدلی مهشید نعمت الهی


زمینه: 5/13% درصد امورات داوطلبانه از توان اقتصادی اسلوونی به برنامه فوق آموزش وپرورش اختصاص دارد بنابراین مدیریت این منبع با ارزش از کارهای مهم مدیریت ورزش در اسلوونی محسوب می شود.

هدف: مراد از این مطالعه عبارت است از کشف ویژگی های موجود در هدایت داوطلبانه کارکنان در سازمان های ورزشی غیر دولتی در اسلوونی می باشد.

روش ها:این تحقیق بر اساس نمونه ای طبقه بندی شده از 190 نفر از رهبران سازمان های غیر دولتی ورزش که در بخش های مختلف اسلاوونی به کار مشغول بودند انجام گرفت. سوالی در ارتباط با روش های رهبری بر اساس مدل شرایط مدیریتی Hersay –Blanchard ارائه گردید و از آن برای سنجش سبک های مختلف رهبری استفاده گردید.

نتایج: این مطالعه نشان داد که رهبران سازمان های ورزشی معمولا از سبک فروش استفاده می کنند (42% درصد موارد) پس از آن روش شرکت پذیری (37% درصد) و بصورت روش بیانی (12% درصد) و روش واگذاری (19% درصد) که بندرت مورد استفاده قرار می گیرد. رهبران روش رهبری خود را با توجه به محیط های خاص و مورد نظر تنظیم می کنند. بهرحال آنها با توجه به سطح سواد افراد و شرایط محیطی از روش مورد نظر خود استفاده می کنند و روش مدیریتی بصورت مستقیم بر سازمان های ورزشی موفق دارای شاخص سنجش تأثیر نخواهد داشت. این یافته ها به نتیجه ای منتهی می شود این که مدیریت سازمان های ورزشی غیر دولتی معمولا بصیرت لازم در خصوص اهمیت رهبری در این مقوله را ندارند.

 
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
برچسب ها: رهبری در سازمان های ورزشی غیر دولتی در اسلوونی،  
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 2 مرداد 1392 توسط دکترقاسم رحیمی

دکتر رحیمی- نسیبه کاظمی- مهشید نعمت الهی
خلاصه ای از اسامی افراد ...

موضوع: آزمون یك مدل از عوامل تعیین كننده شدت مشاركت در فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت توسط جوانان مبتلا به فلج مغزی. (CP)

طراحی: مطالعه كوهورت (Cohort) آینده نگر

مكان: بچه های بیمارستان (N=7)

شركت كنندگان: جوانان مبتلا به (CP) (21 تا 13 سن، N=205) و والدینشان. نمونه شامل 107 (2/57%) مرد و 26 (7/12%) تا 57 (8/27%) جوان در هر 5 سطح از (سیستم طبقه بندی عملكرد حركتی در كودكان) دچار مصدومیت مغزی (GMFCS)

اندازه گیری نتیجه اصلی جوانان ارزیابی مشاركت و لذت بردن كودكان را به وسیله مصاحبه تكمیل كردند.

والدین مجموعه ای از سندهای بیماری كودكان، برآورد محیط خانواده، مقابله موجودی، اندازه گیری فرآیندهای مراقبت، پرسشنامة اطلاعات دموگرافیك و پرسشنامه خدمات را كامل كردند.

نتیجه: مدل معادلات ساختاری برای آزمون، مورد استفاده قرار گرفت، این آمار درخور نشان دهندة روش مناسب است. این مدل 35% از ناسازگاری در شدت میزان مشاركت را توضیح می دهد. ضرایب مسیر  نشان می دهد كه توانایی فیزیكی بالاتر، سن جوان، جنس مونث و خانواده بالاتر در فعالیت ها با میزان بالاتری از مشاركت همراه می شود. سطح GMFCS و آموزش پرستار مراقبت تأثیر غیر مستقیمی بر میزان شدت مشاركت دادند. مسیر مابین خدمات و میزان شدت مشاركت قابل توجه نبود.

نتیجه گیری: مشاركت جوانان با CP از عوامل متعددی تأثیر می گیرد. تأثیر فعالیت های بدنی اهمیت تطبیق فعالیت و تكنولوژی كمكی برای جوانانی در قادر به بهبود توانایی های فیزیكی نیست را پشتیبانی می كند. دانش آشنایی با فعالیت فامیلی برای تشخیص فرصتها به منظور مشاركت بسیار مهم است. مغایرت غیر قابل توضیح نشان می دهد كه مدل باید شامل عوامل دیگری مانند دسترسی فیزیكی و قابلیت جابجایی و اوقات فراغت و فعالیت های تفریحی باشد.

مشاركت گسترده به عنوان دخالت در موقعیت های تعریف شده زندگی و شامل تعامل فیزیكی، اجتماعی و خود مشغولی در فعالیت ها است. برای افراد معلول مشاركت در فعالیت های اوقات فراغت ذاتاً به صورت معنی داری باعث انگیزه تهییج سلامت جسمی و روانی و روابط اجتماعی و بهبود كیفیت زندگی می شود. نوجوانانی با ناتوانی های جسمی مجذوبیت به فعالیت های لذت بخش، داشتن دوست، احساس خوب در مورد خودشان و داشتن انرژی مثبت به اهمیت شادی، موفقیت و كیفیت زندگی را نشان می دهند. تم هایی كه به معنای مشاركت از عملكرد (واكنش) كودكان و نوجوانان معلول والدین و معلمان پدیدار می شود عبارتند از اعتماد به نفس و عزت نفس، كمك هزینة تحصیلی، بخش از فعالیت ها، خود مختاری و نقش نوجوانان است.

شیكاكو توماس در بررسی سیتماتیك نتیجه گیری كرد كه مقدار كمی از عوامل موثر بر اوقات فراغت و مشاركت تفریحی به ویژه برای نوجوانان معلول شناخته می شود. یك بررسی به وسیله میهایلو و همكاران عوامل روانی، مالی وخدماتی را به عنوان موانع بالقوه و تسهیل كننده  در مشاركت شناسایی كرد. محدودیت فعالیت های فیزیكی، سطح تحصیلات و دست یابی به نقش اجتماعی نوجوانان میزان فعالیت اوقات فراغت را برای نوجوانان و جوان با شناخت شروع دوران كودكی و یا ناتوانی جسمی پیش بینی كرد. نوجوانان دچار معلولیت مغزی CP، سطح عمده عملكرد محرك، مسائل مربوط به سلامت، و وضعیت اجتماعی و اقتصادی مربوط به كیفیت خود زندگی گزارش شده دانش تعیین مشاركت در اوقات فراغت و تفریح جوانان دارای بیماری معلولیت ذهنی مفاهیم طب فیزیكی و توانبخشی دارد. برای توانبخشی حرفه ای با خانواده ها مشورت می شود و مداخلاتی را برای افزایش مشاركت جوانان مبتلا به فلج مغزی را فراهم می آورند.

مدل سازی معادلات ساختاری برای تعیین و آزمایش یك مدل پیچیده چند بعدی خیلی مناسب است، مانند تعیین مشاركت در اوقات فراغت و تفریح برای جوانان مبتلا به CP. مدل سازی معادلات ساختاری یك روش تحلیلی تأئیدی است كه متفاوت از تجزیه و تحلیل های قهقرایی است كه در هر دو اثرات مستقیم و غیر مستقیم ساختارهای گوناگون به طور همزمان تجزیه و تحلیل می شوند و این مدل شامل ساختارهایی است كه بطور مستقیم اندازه گیری نمی شوند. (به عنوان متغیرهای نهفته معرفی كرده) یك اثر غیر مستقیم است كه واسطه ای متغیر سوم یا زمینه ی رابطه ای مشاهده شده بین متغیرهای پیش بینی كننده است (كاراكترهای جوانان) و یك متغیر واسطه (شدت مشاركت) می باشد. یك متغیر نهفته با استفاده از 2 متغیر شاخص اندازه گیری می شود. توسط كنوانسیون یك متغیر نهفته به صورت بیضی شكل نشان داده شده و هر متغیر شاخص به صورت یك مستطیل نشان داده شد. مدل سازی معادلات ساختاری شامل: 1- تعیین مدل، 2- تست قابلیت اطمینان شاخص سازه به طور مستقیم اندازه گیری، 3- تست مدل ساختاری (مدل اندازه گیری، روش های مستقیم و غیر مستقیم).

هدف این تحقیق كوهورت آینده نگر آزمون یك مدل از جوانان، خانواده و عوامل تعیین كنندة خدمات برای میزان شدت مشاركت در فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت به وسیله جوانان (سن 13 تا 21 سال) كه دچار معولیت ذهنی بودند، بود. میزان شدت مشاركت در این تحقیق براساس تعداد فعالیت های اوقات فراغت و تفریحی انجام شده در طول مدت 4 ماه و اینكه چطور آنها آنرا انجام داده بودند بود. ما فرض كردیم كه شخصیت جوانان و خانوادة آنها تأثیر مستقیم بر میزان شدت مشاركت در فعالیت های اوقات فراغت و تفریحی جوانانی كه دچار معلولیت مغزی هستند دارد و یك تأثیر غیر مستقیم كه به واسطة تحصیلات مراقبت بهداشتی، و خدمات اجتماعی است دارد.ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
برچسب ها: عوامل تعیین كننده شدت مشاركت در فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت توسط جوانان مبتلا به فلج مغزی.،  
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 18 تیر 1392 توسط دکترقاسم رحیمی

دکتر رحیمی-فاطمه سپاهی مهشید نعمت الهی
چکیده

هدف اصلی این تحقیق تعیین رضایت شغلی و میزان تعهد سازمانی در معلمان قراردادی حق التدریس و خدمه که در مدارس ابتدایی مشغول فعالیت هستند می باشد . این تحقیق نوعی مطالعه توصیفی و تشریحی است که بر مبنای مدل و الگوی تحقیقاتی بنا نهاده شده است . جمعیت مورد مطالعه شامل معلمان قراردادی ، حق التدریس و خدمه شهری می شوند که در مدارس ابتدایی شهر Hatay ترکیه مشغول فعالیت هستند . این تحقیق از ابزارهای ارزیابی و سنجش که از دو معیار (مقیاس) تشکیل شده است استفاده می کند که پرسشنامه رضایت شغلی که توسط Balciپیشنهاد شده بود برای تعیین و شناسایی میزان رضایت شغلی معلمان به کار گرفته شده در حالی که پرسشنامه تعهد سازمانی که توسط Meyer و Allen پیشنهاد شده بود برای تعیین سطوح و رده های تعهد سازمانی معلمان به کار گرفته شد که به منظور تعیین اینکه آیا نظرات شرکت کنندگان در رده 5/0 تغییر می کند یک روش Anova اجرایی شد كه برای استنباط دلیل این تنوع گرایی Scheffef به کار رفت و به منظور تعیین اینکه آیا ارتباط اساسی میان عوامل رضایت شغلی و پیوستگی میان تعهد سازمانی وجود دارد روش Pearson-r به کار رفت و شکل گرفت . نتایج حاصل از این تحقیق که به منظور تعیین میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان معلمان مدارس ابتدایی انجام شد آشکار می سازد که میزان رضایت شغلی در وضعیت متوسط قرار دارد در حالی که میزان تعهد سازمانی آنها بسیار بالا و عالی می باشد که گروهی که دارای بالاترین میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی است معلمان حق التدریس می باشد در حالی که معلمان قراردادی دارای پایین ترین رده (میزان) می باشند . همچنین مشاهده می شود که میزان تعهد سازمانی معلمان در دوره متوسطه و میزان ACدر میان عوامل مربوط به تعهد سازمانی در رده بسیار بالا قرار داشت که هیچ نوع اختلاف و تفاوت اساسی میان گروه ها وجود ندارد که موارد زیر را می توان با وجود شفافیت در نتایج مربوط به این تحقیق توصیه کرد که موقعیت های اقتصادی معلمان باید بهبود یابد و به خصوص اینکه حقوق و مزایای آنان باید به موقع پرداخت شود .

واژگان کلیدی :

رضایت شغلی ، تعهد سازمانی ، معلمان خدمه ی شهری ، معلمان قراردادی ، معلمان حق التدریس

 

 

 
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
برچسب ها: رضایت شغلی، تعهد سازمانی، معلمان خدمه ی شهری، معلمان قراردادی، معلمان حق التدریس، رضایت شغلی دبیران و معلمان و تعهد سازمانی در ترکیه،  
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 18 تیر 1392 توسط دکترقاسم رحیمی

دکتر رحیمی سجاد سلیمانی مهشید نعمت الهی

چکیده :

اگرچه دانشمندان به مدت طولانی به نوآوری محصول مبتنی بر توسعه فن آوری علاقه داشتند اما مطالعات به نوآوری از تجارب رویداد ورزشی مختص شده است.

در مطالعات، از دیدگاه مصرف کنندگان به اعتبار مفهوم پیشنهادی نوآوری رویداد ورزشی که از شش بُعد (عملکرد بازیکن، ایجاد احترام، تکنولوژی سلف سرویس، زیباشناسی محیط، جامعه فن و برنامه های وفاداری) تشکیل شده است به بررسی فرضیه تأثیر روابط بر رفتار مصرف کننده می پردازد که این فرضیه بر عملکرد بازیکن جامعه فن و برنامه های وفاداری، گسترش پژوهش های قبلی و بر فن آوری و نوآوری متمرکز شده است.

نتایج نشان می دهد که اثرات این شش بُعد بر نوآوری بطور کلی بر سن مصرف کننده بستگی دارد.

ایده شایستگی تحقیقات مرتبط با عواملی که منجر به اتصال مصرف کنندگان به سازمانهای ورزشی از طریق تجربه های نوآورانه رویداد ورزشی است.

انجمن مدیریت ورزشی استرالیا و نیوزلند منتشر شده توسط الزویر آموزشی و پبولیتین کلیه حقوق محفوظ است.

هنگامی که سازمان ورزش برای دستیابی به رشد، افزایش سودآوری ایجاد ارزش برتر و حفظ مصرف کنندگان وفادار و توسعة محصولات جدید به عنوان یک عمل حیاتی تلاش می کرد هیگینز و مارتین (1966) متوجه شدند که نوآوری در ورزش صنعتی فرصتی برای رشد است.

در ورزش حرفه ای، نوآوری ها عبارتند از: ساخت و ساز جدید ورزشگاه، بازسازی تأسیسات، اضافه کردن تیم ها در لیگ های ورزشی بزرگ،ایجاد صندلی های جدید با حق بیمه. انواع خدمات جانبی منحصربه فرد دیگر(Lachowetz، مک دونالد، ساتن و کلارک 2001) بیان می کنند که بخش بزرگی از درآمد حاصل از تیم های بزرگ ورزشی از نوآوری هایی چون حق بیمه صندلی های جدید و سوئیت های لوکس بدست می آید.

بحثی روبه رشد برای مدیریت نوآورانه محصولات ورزشی وجود دارد و سؤالات مهمی از این بحث در حال ظهور است.

تحقیقات قبلی بر نوآوری محصول در نوآوری رادیکالی یا افزایش کالاهای فیزیکی متمرکز شده استخدمات پژوهشی نوآورانه با ارائه خدمات، محیط های ذخیره و فن آوری اطلاعات جدید نگران کننده شده است.

در تحقیقات گذشته نکات مهم نوآوری در زمینة ورزش ازجمله عملکرد بازیکنان و فعالیتهای رابطه ای طرفداران (به عنوان مثال جامعه فن و برنامه های وفاداری) نادیده گرفته می شد. بایستی تحقیقات اضافی در یک زمنیه ورزشی با تمرکز بر نوآوری صورت گیرد.
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
برچسب ها: مفهوم، اندازه گیری و تأثیر آن بر رفتار مصرف کننده،  
نوشته شده در تاریخ جمعه 14 تیر 1392 توسط دکترقاسم رحیمی
(تعداد کل صفحات:4)      1   2   3   4  
تبلیغات
درباره وبلاگ